תבשחוממה היצמינא תורחת

ןוחריה ,"טנ'גירא" תרבח םע ףותישב +קילק
לביטספה" םע בולישבו "תילטיגיד תונמא"
תאזב םיזירכמ "םילשורי עונלוקל ימואלניבה
.תבשחוממ היצמינא יטרס תורחת לע
.םיאשונה לע הלבגמ ןיאו.םלוכל החותפ תורחתה

.תוקד 3 -מ ךורא אלו תוינש 30 - מ רצק אל :םיטרסה ךרוא
ךרד לכב וא הנכות לכב עצבל ןתינ םיטרסה תא
"םייח םיעטק" םהב בלשל רשפא .תרחא תבשחוממ
יפוסה רצומהש דבלבו תיסאלק היצמינא וא
.בשחמ תדבועמ היצמינא היהי
יוצר ואדיו תוטלק לע חולשל שי םיטרסה תא
:תבותכל 31/5/99 ינש םוי דע BETA וא VHS

+קילק
תילארשיה היזיולטה ינפלוא
7139 .ד.ת
91071 םילשורי

ךרעיש ימואלניבה עונלוקה לביטספ תרגסמב
םיכוזל םיסרפה וקלחי 1999 ילוי שדוח עצמאב
.לביטספב המיאתמה תרגסמב ונרקוי םהיטרסו
,"טנ'גירא" גיצנ ,+קילק גיצנמ בכרומה םיטפושה רבח
,ךשמהב עבקיש ףסונ גיצנו רוטמינא ,לביטספה גיצנ
.םיסרפה תא םהל קינעיו םיכוזה תא עבקיש אוה