הרידנ רופיצ לש ןקמ טנרטניאב יח רודיש

יח רודישב טנרטניאב תופצל היהי ןתינ לארשיב הנושארל
תוליעפ תרגסמב !היאצאצ תא תלדגמ איה דציכו רב תייח לש התוליעפב
"דלונ עבטל" ףותישב ,עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ
היומס המלצמ הבצוה ,םילשוריב םודאה זבה רומיש ןעמל ,ברק ןרקו
,ןושאר םויב .הררסומ תנוכשב םיננקמה םימודא םיזב גוז לש ןק ךותב
םילשוריב םודאה זבה םוי ךרעיי ,12:00-16:00 תועשה ןיב 2.5.99
ורדושיש ,ןקב השענהמ תונומת יח רודישב הנושארל ורבעוי וכלהמבו
קנע ךסמ יבג לע - ליבקמבו תורפצה זכרמ לש טנרטניאה רתאב
.םילשורי הדש רפס תיבב בצויש
תנכסב ןימ וניה ,לארשיב םיביהרמה םיסרודהמ ,םודאה זבה
.םימודא םיזב לש בר רפסמ לארשיב ונניק רבעב .תימלוע הדחכה
ןוניקה תויורשפאב תיתועמשמ הרוצב ועגפ חותיפהו היינבה תצאה
רפסמב ןהיניב ,תודדוב ןוניק תובשומ קר ורתונ םויכו ,םיזבה לש דיצהו
עויסב ,עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ .םילשוריב תונוכש
תוריכזמהו הכרב ןרק ,עבטה תנגהל הרבחהו הבונת לש "דלונ עבטל" טקיורפ
םיזבה ןעמל וסייגתה ,(PIES) הביבסה תוכיאל תיניטסלפ-תילארשיה
הנורחאל התכיז וז תוליעפ .םתלצהל תויוליעפ לש הרוש םימייקמו םימודאה
,ןולא ןד ,עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ להנמ תא
ירוביג" ראותב ,ביטח-לא רדאנ ,םחל תיבמ יתביבסה ןוגראה שאר תאו
."םייט" יתרקויה ןועובשה לש "1999 תנשל ץראה רודכ
תרגסמב ,הבונתו עבטה תנגהל הרבחה ומייקי ,2.5.99 ,'א םויב
.םילשוריב םודאה זבה םוי תא ,ברק ןרק ףותישבו "דלונ עבטל"
ואדיו תמלצממ רישי רודיש הנושארל רבעוי עוריאה תרגסמב
ירוטסיהה רודישב .םימודא םיזב לש ןק ךותב תמקוממה תרתסנ
לש תורפצה זכרמ לש טנרטניאה רתא תועצמאב תופצל היהי ןתינ
ותבותכש ,עבטה תנגהל הרבחה

www.birds.org.il


'חר) םילשורי הדש רפס תיבב בצויש קנע ךסמ יבג לע ןכו ,
םיזבה לש ןוניקה ירתא לא םירויס ומייקתי ןכ ומכ .(13 הכלמה ינלה
.דועו תואצרה הנעמשתו םיטרס ונרקוי םילשורי קטמניסב ,םימודאה
.םולשת אלל ןניה תויוליעפה לכ
24 טנרטניאב תופצל היהי ןתינ םודאה זבה ןקמ יחה רודישב
לש ןוניקה תנוע םויסל דעו ,2.5.99 ,'א םוימ לחה הממיב תועש
םינוטרס טנרטניאה רתאב ונרקוי יחה רודישל ליבקמב .ינוי שדוחב םיזבה
ןוגכ ,םיזבה רקחמל תורושקה תויוליעפ ןווגמ לש ריצקת םיארמה םיכורע
םירושיק רתאב אוצמל היהי ןתינ ןכ ומכ .דועו םילזוג תלכאה ,רודשמ
.םימוד םיטקיורפ םיעצבתמ םהב ,הדנקבו ב"הראב תורפצ ירתאל
תורפצה זכרמ להנמ ,ןולא ןדל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
.053-689603/03-6449622 .לט ,עבטה תנגהל הרבחה לש