DVD


(Digital Versatile Disk)
ליכמה ליגר רוטילקת לדוגב רוטילקת
.ליגר רוטילקתמ 25 - 8 יפ לודגה חפנ
.הלועמ לילצו ואדיוו ןגנכ םג שמשמ
ירישכמ תא בורקב ףילחי הארנה לככ
.םימייקה ואדיווה