DXF


יפרג ץבוק תנייצמה ץבוק םש ףוסב תמויס
.תויפרג תונכות ןיב הרבעהל שמשמה ידמימ תלת
דאקוטוא תנכות רובע חתופש יפרג ןקת והז
תויפרגה תונכותה בור לע לבוקמ תויהל ךפהו
..תונכות ןיב (Import / Export) הרבעהל ןקתכ תורכומה