תוריחב ןייפמק לוהינל הנכות

WinSoft תרבח לש קווישה להנמ דניורפ ידד םע החיש
.תוברקתמה תוריחבה תארקל - תוריחב ןייפמק לוהינל תבשחוממ תכרעמ לע

הנכותה לע - 1999 תוריחב

םיינוגראה תונורתפה לכ תא תתל הדעונ תוריחבה תנכות
תוריחבה עסמ לש ותנכהו לוהינל עגונה לכב ליעפ/דמעומ/הגלפמל
.העבצהה םויב חטשב ישממה ולוהינו

דמעומ לש השירד יפ לע אלא ,ףדמ רצומכ החתופ אל הנכותה
הנכותה הרכמנ החותיפ רחאל .תונורחאה תוילפיצינומה תוריחבל
תארקל תוגלפמ לצא םויכ תצרומ הנכותה םויכ .םידמעומ המכ דועל
חטשהמ םנויסנו םהיתושירד יפ לע החתופ הנכותה.תויצראה תוריחבה
.ונוגראו תוריחבה םוי לוהינל עגונש המ לכב

לועפתו .תוריחבה םוי דע הגלפמה ןוגראל םג אלמ הנעמ תנתונ הנכותה
הנכותה קשממ .תוריחבה םויב תויפלקהו תוטמה לש אלמ
םיבשחמב אוהש לכ עדיב ךרוצ לכ ןיא User Freindly -כ יונב
.רבד דילקהל ךרוצ ןיאו

.םיליעפל הקולחל ליגר PC בשחמ לכל תמאתומ הנכותה

:םיירקיע םירבד 6 ליעפ/הגלפמ/דמעומל תנתונ הנכותה

םייוסמ ליעפל רחוב לכ ךיישל ןתינ .םיליעפה ךרעמ לע הטילש
ומצע תוריחבה םויל תוליעפה תנכהב טולשל הנכותה י"עו
תמייק ןכ ומכ .ול םיכיישה םירחובה לומ ליעפה לש
תא רדסת הנכותה .תויפלקה יבשוי תא להנל תורשפאה הנכותב
.תורמשמ יפל הגלפמה יפיקשמ ךרעמ

יפל ילאיצנטופ רחוב לכ ןויפא תרטמל "םירחובה סקנפ" לע הטילש
אל/ךמות ,תוגלפמ ,םיבושי ,םירזגמ לשמל ,רחבייש ןוירטירק הזיא
תומישר איצוהלו תותליאש עצבל ןתינ םירחובה תמישרמ 'וכו ךמות
טולשל ןתינ ןכ ומכ .תרחבש רזגמ/ןויפאל קרו ךא םיבתכמו
יגוח ,תויתוא ,םיטלשב רוזעל םינכומה םירחובה תוליעפ לע
.דועו םינולע תקולח ,םינופלט ,תיב

ישיא בתכמ לבקי רחובו רחוב לכ - תוקבדמ/םיבתכמ תביתכ
בותכל לשמל תעדוי הנכותה .תישיא דואמ הרוצב ומש םע
דוע אל . "רקיה ןהכ רמ" - םירבגלו "הרקיה ןהכ 'בג" - םישנל
ינשל ךייש םייוסמ רחובו הדימב .ה/רקיה ןהכ 'בג/רמ" חסונה
תחילש ענמית הנכותה ,ולשמ בתכמ חלשנ רזגמ לכלו םינוש םירזגמ
הנכותה י"ע ןתינ ןכ ומכ . ראוד תויולעב ןוכסיח - םיימעפ בתכמ
הגלפמה למס תא ףיסוהל ןתינ םיבתכמל .בא יתבל קר םיבתכמ חולשל
.בתכמה בתוכ לש תישיא המיתחו

תומוקמ המכו םירחוב תאבהל יונפ בכר הזיא .םיעסהה תכרעמ לע הטילש
בכר לכ ,תוריחבה םויל םיעסהה ךרעמ תא שארמ ןנכתל ןתינ .וב הבישי
וא רוזא תקולח יפל ףוסאל ךירצ אוה םתוא םירחובה תמישר תא לבקמ
םאתהבו העסה ושקיבש םירחובה תומש תא הנכותב ףוסאל ןתינ .בוחר
בכר תוריחבה םויב ןכ ומכ .םלומ םיעסהה ןוגרא תא הנכותב רדסל
ועיבצה אל ןיידעש םירחוב לש המישר דיימ לבקל לכוי הנפתהש
.םפסאל עוסנלו בוחר יפל םניימל

ןוירטירק הזיא יפל אל ימו עיבצה ימ , )הצרמה( תוריחבה םוי לע הטילש
רשפאמ הנכותב ילכה .דועו שדח הלוע ,ליג ,בוחר ,יפלק ,הטמ :וצרי קרש
ליעפ/בכר חולשל לשמלו תוריחבה םויב םירחובה בצמ לע טולשל דמעומל
םע .םייוסמ בוחרב ועיבצה אל ןיידעש םירחוב ףוסאל םייוסמ
."דוביאל ךלוה" וניא רחוב ףא הנכותה

תקדוב תואצותה תדלקה י"ע .תויפלק תקידבל תוריחבה תואצות תדלקה
ףסונב .תויפלקהמ םיחווידה תא םאות םיקתפה רפסמ םאה הנכותה
,רטפנ( עיבצהל לוכי וניא יכ ןכדוע םייוסמ רחובלו הדימב
העבצהה תדלקה ןמזב עירתת הנכותה )'וכו ץראב וניא
.הגירח העבצה העריא יכ

תעדל הגלפמ/ליעפ/דמעומל תרשפאמ רשא םיפרג תכרעמ הנכותב
רשפאמ הז ילכ .בושי וא ,הטמ ,יפלק לכב העבצהה בצמ תא קוידב
תוריחבה םויב םיליעפהו םיבכרה , םיעצמאה תקולח לש הטילש
.קזח הטמל שלח הטממ םיבכרו םיליעפ ריבעהלו


ידד דניורפ
קוויש להנמ
הנכות תוישעת טפוסניוו
053-745915