1600SW סקיפרג ןוקיליס
1600SW סקיפרג - שדח חוטש יפארג ךסמ לע הזירכמ סקיפרג ןוקיליס

1600X1024 לש הדרפה עיצמ ,שטניא 17.3 ןב ,שדחה גצה
דחוימב ההובג הנומת תוכיאב ,SuperWide טמרופב

,ילאוזיוה בושחמה םוחתב הלש תיגטרטסאה המזויהמ קלחכ
תרבח םע הלועפ סקיפרג ןוקיליס תפתשמ
חוטש ךסמ תססובמ הגוצת תליבח תיינבב Number Nine Visual Technology
םיבשחמ תביבסב שומישל תאזה השדחה הגוצתה תטיש תונורתי תא האיבמה
סיטרכ ומיעו ךסמה תא תללוכ השדחה הליבחה .שוטניקמו םיישיא
הליבחה תקפסא .ןורכיז לש טייב-הגמ 32 לעב ,Number Nine תרצותמ יפארג
הכימתו ,אבה שדוחב לחת 98 -ו 95 תונולח ,NT תונולח תביבסל
.1999 לש ןושארה ןועברל תננכותמ שוטניקמ יבשחמב

תונחתל םג ןימז היהי סקיפרג ןוקיליס לש 1600SW ךסמ
לש תוידיתעה הדובעה תונחתלו ,המצע סקיפרג ןוקיליס לש OS
.NT תונולח תביבסב לועפל תוננכותומה ,הרבחה

םישודיח לש הכורא הרוש בלשמ שדחה חוטשה ילאטיגידה ךסמה
דחוימב בחרה טמרופה .היישעתב וגוסמ ןושאר לוהינ קשממ םהבו ,םייגולונכט
,ההובג הדרפהב תילאטיגיד היזיוולט לש הזל ליבקמ ךסמה לש
ליגרה טמרופהמ רתוי ליעי הז טמרופ .והבוגל ךסמה בחור ןיב 16:10 לש סחיב
רשפא ,לשמל ,ךכ .שמתשמל רתוי החונ הגוצת רשפאמו ,בשחמ יכסמ לש
ןורתי - תחא הנועבו תעב םידומע ינש רתוי בחרה ךסמה יבג לע גיצהל
חוטשה ךסמה לש לעופב הגוצתה חטש .רואל האצוהה ימוחתב יתועמשמ
תרפרופש תייגולונכטב שטניא 19 יכסמ לש הזל ההז שטניא 17.3 ןב
ולקשמו ,טאוו 30 -מ הנטק ולש םרזה תכירצ .תיתרוסמה (CRT) ךסמה
.דבלב ג"ק העבשכ - ולש ינחלושה דמעמה םע דחי - ללוכה
ישיבוצימ ידי לע עצבתי סקיפרג ןוקיליס רובע חוטשה גצה רוצי
.םיחוטש םיגצ לש רוציהו חותיפה םוחתב ףתושמ רבע תורבחה יתשל .קירטקלא

תודוקנ 110 לש הדרפה תלוכי עיצמ סקיפרג ןוקיליס לש שדחה גצה
תמועל - דבלב מ"מ 0.23 לש הדוקנ לדוגב (DPI) שטניאל
.קושב םויכ םירכומה םיגצה בורב שטניאו תודוקנ 90 -מ תוחפו 0.28 - 0.31
לדג אוהו - הנומתה תוכיא לע יתועמשמ חרואב עיפשמ הזה לדבהה
ץיאמהמ הנומתה תרבוע ותוא אלמה ילאטיגידה ביתנה תוכזב רתוי דוע
םיכסמ לש תיגולנאה היגולונכטה תמועל ,תאז .המצע הגוצתל לע יפארגה
.שומיש התע דע השענ םהב םיציאמו

םוקמ תוחפ ספות אוה ,רתוי לודג ילאטיגידה גצה לש םייחה ךרוא
וריחמ יושע הלאה םיביכרמה ינש לולקשבו שמתשמה ןחלוש לע
.הליגר ךסמ תרונמ לע ססובמה ליבקמ גצ לש הזמ רתוי ךומנ תויהל ללוכה

תויביס 24 -ב םיעבצ תגוצתב ךמות סקיפרג ןוקיליס לש שדחה גצה
תוהובג תוידוגינו תודח ,םיעבצ תדרפהבו םייניב ינווג לש יברימ קוידב
טולשל תרשפאמ סקיפרג ןוקיליס לש תידוחי היגולונכט .דחוימב
תלוכי .רופאה תומרב הטילשהמ דרפנב םיגצומה םיעבצה לש םוחה תמרב
.עבצ ןונוויכל םיידיתע תונורתפב הכימת םג החיטבמ תאז תידוחי

יעוציבו הבחר היפצ תיווז עיצהל ולכי אל םייתרוסמ LCD יגצ
תויגולונכט בלשמ סקיפרג ןוקיליס לש שדחה חוטשה גצה .םיריהמ םילסקיפ
השולש יפ הריהמ םילסקיפ תבוגתו ,הבחר תיווזב היפצל תומדקתמ
ואידיו יעוציב קפסל גצה לגוסמ ,האצותכ .םירחתמ םיגצל האוושהב
.לצ וא םועמע ,שוטשט לש םייתוכאלמ םיטקפא אלל היצמינאו

תבשחוממ היצזילאוזיו לש הליבומ תיקפס הניה סקיפרג ןוקיליס
,רתויב בחר םירצומ חווט העיצמ הרבחה .לע-יעוציב תולעב תוכרעמו
:הרבחה לש חתפמה ימוחת ןיב .לע יבשחמו םיתרש דעו הדובע תונחתמ
סקיפרג ןוקיליסל .םיעדמו רוציי ,לשממ ,רודיב ,היגרנא ,תרושקת
.הינרופילקב הטמו םלועה יבחרב םידרשמ הלש תבה תורבחלו