Championship Manager 3

לא לגרודכ תצובק ליבוהל הצר דימתש ימל
.הבוח קחשמ אוה CM3 - הליהתה
ודמעי םלועה לכמ לגרודכ ינקחש 35,000 מ הלעמל
.וב יולת לכה ןאכמו "ר'גנמ"ה תושרל
תחאמ לגרודכ תצובק להנל רחוב הרחתמה ןקחשה
.םלועב תוליבומה תוגילה
וילע היהי לוהינה טיברש תא וידיל לבקמ אוה רשאכ
םינקחש שכר :םימוחתה לכב ןודעומה תוינידמ תא שבגל
םיזוח תמיתח ,הנועה לכ ךרואל ץוריש לגסה תבכרהו
קחשמה תטיש ,קחשמ לכל בכרהה תעיבק ,םינקחש םע
.אשדה רכ לע קחשמה לוהינ - ןבומכו ,הצובקה לכ לש ןומיאהו
םינקחש לש תויורדעה ,תועיצפ הפוצר החלצהה לא ךרדה
(קחשל םיצור םלוכש) םינקחשה לש םחור בצמ ,תויעשה בקע
,ריהז אלה ר'גנמל םיילכלכ םיישק
.יתימא ר'גנמ לש וינפב םידמועה םיישקה לכ - רוציקב
הדבוע ןיא ךא ,הטעמה ןושלב ,ריהזמ וניא יפרגה קשממה
.דחוימ תמאב אוהש ,קחשמב הנומטה האנהב תמגופ וז
להנל רשפאש םיחיכומה םיבוטה היצלומיסה יקחשממ
.לגרודכה םוחתב םג היצלומיס