Microsoft Combat Flight Simulator


האיצוה וישכע דע רשא ,טפוסורקימ תרבח
,םייחרזא םיסוטמ לש םירוטלומיס קושל
:שדח רדהנ רצומב האצי
תמחלמ תפוקתמ ברק יסוטמ רוטלומיס
.הינשה םלועה
תחאכ ןיטינומל התכז ,טפוסורקימ תרבח
תודות ,םירוטלומיסה םוחתב תוליבומה
הלש םייחרזאה םירוטלומיסה תרדסל
Microsoft Flight Simulator.
ישנא וטילחה ,קושב השקה תורחתה רואל
:האצותהו ,תצק ןווגל הרבחה
תמחלמ תפוקתמ ברק יסוטמ רוטלומיס
.הינשה םלועה

:תחבושמ הקיפרגב ןייטצמ רוטלומיסה
יאוותו םיצע רוריבב תוארל ןתינ
םירדהנ םיטקפאו ביריה ייסוטמ תא ,חטשה
.םיננעו ןשעכ,דואמ תוהובג קחשמ תומרל עיגהל ןתינ
תוברקו הקיטואנוריוואה יללכ לע הדפקה ךות
,תוריהמ תומישממ תונהיל םג ןתינ ךא ,ריוואה
.תישפוח הסיט םתס וא

םירוטלומיסל הז רוטלומיס ןיב לדבהה רקיע
ריוואה תוברק .קסופ יתלבה ןשקאה אוה ,םירחא
,םירצק םיחווטב םינייפאתמ ,ולא םיסוטמב
,ולא םיסוטמ לש ההובגה ןורמתה תלוכיו
ינורמתב ןמזה לכ קוסע תויהל ןקחשל תמרוג
.הפקתה וא תוננוגתה
,םירוטלומיס יבבוחל ,רדהנ קחשמ - םוכיסל
דאמ תונהיל לכוי אשונל רוכמ וניאש ימ םגו
.קחשמהמ

- תחא הדבועמ םלעתהל רשפא יא ,תאז םע
והשימ .ח"ש 920 -כ :קחשמה לש הובגה וריחמ
ךירצש ימ םג שיש הארנכ חכש טפוסורקימב
…קחשמה תא תונקל

www.microsoft.com/games/combatfs