FIFA 99


תא EA-Sports תרבח הגיצמ ,הנש לכבכ
הרושבהו ,הלש רדהנה לגרודכה קחשמ
תיתוכאלמ היצנגלטניא :וז הנשל
ףסונ שודיחו ,המישרמ הקיפרג ,תרפושמ
םילשורי ר"תיב - ילארשיה ןקחשל
!!! םינפב רבכ הפיח יבכמו


.קיפסמש ימצעל רמוא ינא הנש לכ
,תויהל לוכי אל רבכ הזמ בוט רתוי
- שדחה אפיפ אצויש האבה םעפבו
לומ בשייתמ ,עבוכה תא לכוא ינא
.קחשל ליחתמו ,בשחמה
םלועב תוליבומהמ ,EA-Sports תרבח
,ללכב טרופסה יקחשמבו ,ללכב
יציב הליטמה תלוגנרת הל האצמ
ודיגי חטבל םהינימל םיאנק .בהז
קחשמ םיחקול - המכוח הניא וז יכ
תצק הקיפרג וילע םישיבלמ ,ןשי
.קושל ותוא םיאיצומו ,הבוט רתוי
עומשלמ קר עזעדזי אפיפ בבוח לכ
אוה ךפיהה .המוד חסונב הרימא
םע דחי ) תומלשל הפיאשה .ןוכנה
המ איה ( ףסכל תימיטיגלה הבהאה
ררחשל EA-Sports תרבח תא עינמש
תפסונ הסריג םישדוח המכ ידמ
.הלש ירטסיהה טיהלל


? םעפה שדח המ זא
תא תולגל ןתינ ,ןושאר טבממ רבכ
.ןקחשה תא הוולמה יתודודיה קשממה
ךינפב דימ תושורפ תויורשפאה לכ
.רחבת קר -
תוצובקה תכירע יטירפתל החונ השיג
"קר" תורתומ - בל ומיש ) םינקחשהו
תרשפאמ ,( םינקחש תורבעה 3,000
םכלש תומולחה תוצובק תא תונבל
םג תונשל ולכות .תוריהמבו תולקב
תורופסת תאו ,תוצובקה יעבצ תא
.םינקחשה ינפו
לוהינ תויורשפא ,ומצע קחשמב
הבר תולקבו ,דאמ תובוט הצובקה
םינוש םיבצמל ביגהל ןתינ תיסחי
.קחשמה תוחתפתהב
,העתפה םוש ןיא ןאכו ,הקיפרגה
ןווגמ םינקחשלו ,דואמ הבוט
יתמשרתה דחוימב .םוצע תועונת
םינוש םיעוראל םינקחשה תובוגתמ
.( היצמינא ףצרכ ) שרגמב
רופישה ,קפס לכ אלל - לבא
תיצנגלטניא אוה רתויב יתועמשמה
לכמ רועיש ןיעל הבוטה ,םינקחשה
,יתקחיש וב רחא טרופס קחשמ
הנהמ יתצובק קחשמ להנל תרשפאמו
ביריה תא תכפוה םג ומכ ,קתרמו
.רתוי השקו בוטל
ןקחשה תא ןיינעיש ףסונ טנמלא
םילשורי ר"תיב אוה ,ימוקמה
ךותב רבכ תועיפומה הפיח יבכמו
.קחשמה


: םוכיסל
ןיא דועש ימ לכל םוחב ץלמומ
ואציש אפיפה יקחשממה דחא ול
,( הלאכ דוע שי םא ) הנורחאה הנשב
שפחמש ימ לכל םגו ,הרדסה יצירעמל
.ומצעל םתס וא ,והשימל הדמחנ הנתמ


www.fifa99.com