Gangsters


ונל האיבהש EIDOS תיבמ שדח היגטרטסא קחשמ
.THEIF תאו TOMBRAIDER תרדס תא רבעב
ססבל ךרטצי ןקחשה .ירמגל הנוש השיפת םעפה
סויג ,םיקסע תטיחס ךות ולש עשפה תירפמיא תא
,תויקוח יתלב תוחרבה חצר ,הלבח ,םישדח םיעשפ
.יתימא רטסגנגמ שרדנש המ לכ רוציקבו
.הוולש תיאקירמא הרייע יבחרב שחרתמ קחשמה
הטילשה לע תורחתמ תובירי תויפונכ רחבמ
רוכזל ןקחשה לעו ,השק תורחתה .ריעה תובוחרב.םיחקול אלא םילבקמ אל יתימא חוכ יכ
קחשמה תומדקתה לע םיעיפשמ םירטמרפ תורשע
םיריכב ךרד ,ןקחשה סייגש םיעשופה ירושיכמ -
ןקחשה לכוי הב תויפונכ תמחלמ דעו הרטשמב
.(ךפיהל וא) ןיע ףרהכ הבירי היפונכ קוחמל
.רתויב ךבוסמ םג - רוכזל שי ךא ,בוט קחשמה
יבבוחל ץלמומ .הבוח תוארוהה רפס תאירק
."טקידניס"ה תמגוד םידבכ היגטרטסיא יקחשמ- קחשמב הרוקש המ לכ לע טלתשהל חילציש ימ
.הנהמו בכרומ ,קומע קחשממ הנהי

www.eidosinteractive.com/gangsters