HALF LIFE


גיצמ Sierra תיבמ שדחה הלועפה קחשמ
היצנגילטניאל רושקה לכב םישדח תולובג
הקיפרג ,3-D shooters ה רנא'זב תיתוכאלמ
הריוואו ,םעפ יא וארנש רתויב תובוטהמ
.תחבושמ(gamers) םיקחשמה יבבוח וכיח בר ןמז
.Half-Life לש קושל ותאיציל
לש תנמושמה רוביצה יסחי תנוכמ
קר ,םימוזי םיבוכיע רפסמו ,Sierra תרבח
.היפיצה תא וריבגה
ולביק אל ,רדהנה Unreal זאמ ,השעמל
בוט קחשמ 3-D shooters ה רנא'ז יבבוח
תויסרגאה לכ תא םהמ איצוהל לכויש
.ורבצש תויובחה
ינפלש טקשה השעמל התייה וז הפוקת
תורבחה ולחה ,דלומה גח תארקל - הרעסה
ןיבו ,ןהיקחשמ תא איצוהל תולודגה
רבודמה חטבלו ,ואציש םינושארה
.Half-Life : םהיניבמ
,תועובש השולשכ ינפל ,ותאיצי זאמ
לכב ,ירשפא איש לכ הז קחשמ רבש
.ולש תוריכמה בצקל רושקה
עיגמה ןעדמ ןקחשה םלגי ,Half-Life ב
ןושארה יוסינב רבכ .רקחמ ןוכמב הדובעל
המישמה …הלקת תשחרתמ ,ףתתשמ אוה וב
…ללכב טושפ אל הזו.םייחב ראשיהל היהת ךלש
אוה ,Half-life עיצמש ירקיעה שודיחה
.ולש ההובגה תיתוכאלמה היצנגילטניאה
,Unreal םע הכישמהו , Quake2 ב הלחהש המגמה
םימטמוטמ םירוצי דוע אל .תושדח תוגרדל העיגמ
.םיירזכא קשנ ילכ לנסרא י"ע החמשב םיחבטנה
םיבראמ םישוע ,םימכח םירוציה Half-life ב
חירה שוח יפל ךתוא םידצ ףאו ,םימכחותמ
ןווגמ - יופצ יתלבל הפצ .םהלש חתופמה
,הרקתהמ ךילע ולפי ,ךילע וצפקי תויצטומ
."שארב שאר" ךלומ ואובי םתס וא
קחשמה - דאמ םימישרמ דנואסהו הקיפרגה
בטיה "עינמ"ה ,ללכושמ יפרג עונמב דייוצמ
םג .םישרמה ידמימ תלתה לדומה תא תא
הריווא םירצוי םה דחיו ,ידמימ תלת דנואסה
.בוט ינוידב עדמ/המיא טרס לש
בשחמב ךרוצ שי יכ ריכזנ ,תאז םע דחי
ןבומכו ,הז קחשממ תוניהל תנמ לע דאמ קזח
.דמימ תלת סיטרכ - םוחב ץלמומ -
קוחרה קחשממ רבודמ ,הלא לכ תורמלו
.םלשומ תויהלמןשקא קחשמב ןאכ רבודמ ןיא - השעמל
.הלועפו תואקתפרה לש בולישב אלא - רוהט
םיתמ םיעטק ןומה שיו ,יתייעב בולישה
,קיפסמ םיליעי אל םיקשנה םג .קחשמב
םיקחשמב תמייקה ) תוינסרהה ןאכ הרסחו
.םיקשנבש ( Quake 2, unreal ןונגסב
קחשמ אוה ,קחשמב תפסונ הבושח היצפוא
םילוכי םינקחש 32 דע .חתופמה תשרה
.תחא הנועבו תעב קחשל
קחשמה - תפסונ הדבוע ןייצל ילב רשפא יאו
םיעטקב םיתיעל - רתויב השק תומילא ףוצר
ץלמומ אל ."ינימשה עסונה" תא םיריכזמה
.שפנה ינידע ראשו ,םידליל
,םישרמ יגולונכט גשיהב רבודמ - םוכיסל
םיבוטה םיקחשמהמ קפס אלל אוהש קחשמבו
הפצמש ימ לכ ,תאז םע דחי .םעפ יא רתויב
.קחשמהמ טעמ בזכאתי - Quake 2 לייטס רטושל
.םידליל ץלמומ וניא - ריכזנ בושו