MotorCross Madness

.הלש ירוטומה טרופסה ירתוכ תרדסב
לש רוטלומיס אוה סנדמ סורקוטומ
תוסנתהל ןתינ קחשמב .חטש יעונפוא
,םיכורא םיקחרמל ילאר :םיצורימ ןווגמב
קחשמה .דועו םילולעפ שרגמ ,רוגס לולסמ
לע ךמתנו האלמ תידממ תלת הביבסב להנתמ
.הנורחאל וניארש םיבוטהמ יפרג עונמ ידי

.תיסחי הטושפ בכורב הטילשה
תייטה לעו עונפואה תוריהמ לע טולשל ןתינ
' לגלג םירהל' ןתינ לשמל ךכ .בכורה לש ףוגה
תחיתפו רוחאל ףוגה תייטה ידי לע
.זגה תרעצמ
תוציפקל רקיעב ךשמנ חטש ןעונפוא לכ
.ונפואה תרזעב עצבל ןתינש תוביהרמה
תונוש תוציפק עצבל רשפא קחשמב
עונפואהשכ םינווגמ םילולעפ ףאו
.ריוואב

בכורה לוכי םיצורמל הסינכה ינפל
בכרה ילכ תא ןנווכלו ךסומב רקבל
םיבוט םיעוציב תגשה ךרוצל ולש
סחי תא ןווכל ןתינ ךכ .רתוי
,םיגימצה גוס ,עונמה לש תרוסמתה
ימלבו םיציפקה לש תוחישקה תדימ
רוחבל רשפא ןכמ רחאל .םיעוזעזה
.בכורה תפילח עבצו עונפואה עבצ תא
םמצע םיצורמה .ךרדל תאצל רשפא ,והז
ירגתא םיללוכו םיחושק
רהזהל שי ןכומכ .םיבר חטש
עצבל םיטונש םיביריה םיבכורהמ
.תונווכמ תויושגנתה

,דבכ קחשמ והז תינכט הניחבמ
הגמ 300 כ תשרוד האלמה הנקתהה
בייחמ קחשמהו קסידה לע טייב
.ידממ תלת ץיאמ םע ךסמ סיטרכ
ובכורו עונפואב טולשל ןתינ
ךמות קחשמה ךא ,תדלקמה תרזעב
,םיצופנה יוגיהה יעצמא לכב
.יזיפ בושמ םע קיטסיו'ג ללוכ

,ביהלמ קחשמ :הנותחתה הרושה
םזילאיר .ןשקא אלמו ריהמ ,ספסוחמ
םיטקפאו תממהמ הקיפרג ,עקשומ
ומכ אלש .('וכו ץוב ,קבא) םיריבס
םכניא ןאכ םירחא ץורימ יקחשמב
ץורפל ולכות ,דבלב לולסמל םילבגומ
ילאוטריוה םלועה יבחרב טועשלו הצוחה
.םכשפנ תוואכ םיצורימה לולסמ תא ףיקמה
.הבוח טירפ והז םיירוטומה םירוטלומיסה יבבוחל