ץורל דלונ

תיבמ שדח קחשמ ,2 Lode Runner
,הלועפו הבישח בלשמ ,interactive GT
רוקמל תינחור תונמאנ לע הרימש ךות
.םינומשה תונש תליחתמ
תנשב רוא הארש ,Lode Runner קחשמה
םירלופופה םיקחשמה דחאל בשחנ ,1980
ןיב חלצומה בולשה .םלועמו זאמ רתויב
קחשממ ותוא ךפה ,יתבשחמ רגתאל ןשקא
.רתויב הנהמו בכרומ קחשמו ,הרואכל טושפ
ןיידע ,םירשע ןב טעמכ אוהשכ ,םויה םג
טנרטניאב םירתא טעמ אל תוארל ןתינ
.הז קחשמל םישדקומה
members.aol.com/Tidegear/loadrunner.html תבותכב
םכלש בשחמל ירוקמה קחשמה תא דירוהל ולכות
,(2 םויטנפ יבשחמ לע בוט ץורי אל)
.תשרב תורישי - קחשמה לש הווא'גה תסרגב קחשל וא,interactive GT תיבמ ,2 rennur edoL
.רוקמה לש וחור לע החלצהב רמוש
הלועפו הבשחמ ןיב חלצומה בולשה
.ןמזה תרהנמ ךרד רובעל הארנה לככ חילצה
קושב םיינוניבה םיקחשמה יוביר חכונל
ןמז 2 Lode Runner קפסי ,ןורחאה ןמזב
.חבושמו בר קחשמ? קחשמב שי םצעב המ זא
תומלוע השימחב םיכובמ 160 - מ הלעמל
תידמימ תלת הקיפרגב ,םינושמו םינושמ
.דאמ הפי
םיצפח ףוסיא לש תויורשפא ופסונ
.תועתפה דועו ,תודחוימ תוצצפ ,םהב שומשו
אל קחשמה קפסמש םיכסמה לכ םגש ימ
ולשמ םיכסמ תונבל לכוי ,ול םיקיפסמ
.קחשמל ףרוצמה םיכסמה הנוב תועצמאב


,םיישונא םיבירי דגנ קחשל שפחיש ימ
.תשרב םג הז קחשמב קחשל ןתינ יכ תולגל חמשי
םינהמ רתויה םיקחשמה דחא - רוציקב
.ןורחאה ןמזב םהב יתקחישש
לכל אלא ,ורטרה יבבוחל קר אל ץלמומ
םוש ול ןיא .בוט הבשחמ קחשמ שפחמש ימ
לכוי דחא לכו ,בשחמהמ תדחוימ השירד
.ונממ תוניהלו ,היעב םוש ילב וניקתהל

.ירורד ןונמא