Simcity 3000


םיניינעמהו םידחוימה בשחמה יקחשממ דחא
תרבח י"ע רואל אצי םעפ יא ורצונש
.SimCity - 1989 תנשב MAXIS

SimCity 3000 הז קחשמ לש הנורחאה אסריגה
תלוג אוה הנורחאל םיקחשמה קושה לא אציש
ףא קחשמה .היגטרטסיאה יקחשמ לש תרתוכה
ידומיל רוטלומיסכ תואטיסרבינואב שמשמ
.ינוריע לוהינלתומישמה לכ ינפב דמוע התא ובש קחשמ הז
תוילכלכ תויעבמ לחה .ריע תינבבש תובכרומה
תויעבב הלכו רחסמ ,רוטיש ,ךוניח תויעב ךרד
.הישעתו רויד ירוזא ןונכתו הריגה ,תיתשת
אלא הישע םע קר אל דדומתהל ךילע קחשמב
ןוגכ תויופצ יתלבה םיבשותה תובוגת םע םג
םירוגמ ירוזא תחימצו תומוצע ,םיבשות הריגה
.תננכותמ יתלבלוקה ספו הקיפרגב רופיש שי וז אסריגב
.תורחא םירע םע רחסל תורשפאו

תילאוטקלטניא היווחו ליגר יתלב רגתא והז רוציקב
.תחכשנ יתלב