SIN

תרבחמ שדח ידמימ תלת הלועפ קחשמ
לש יפרגה עונמב ןייוצמ שומיש גיצמ ,activision
יתלב ןשקא ,םישרמ םיכסמ בוציע , Quake 2
.השק תומילא - רקיעבו ,קסופ

,הנורחאה תיחרזאה הנשה ףוס תארקל
לע ורחתהש ,םיקחשמ רחבמ םלועב ואצי
.3-D Shooters ה יקחשמ ןכרצ לש וסיכ
םייפרגה םיעונמב לודגה יגולונכטה רופישה
בחרתמה שומישה םע דחי ,ולא םיקחשמ לש
תואצות איבה ,דמימ תלת יציאמב ךלוהו
.דחוימב תומישרמ
ןייצל ןתינ ,וללה םיקחשמה לכ ןיבמ
תניחבמ ןה -רתויב םיבוטה דחאכ SIN תא
ןהו ,םיכסמה בוציע תניחבמ ןה ,הקיפרג
.ומצע קחשמה תניחבמ

לנולוק לש ותומד תא ןקחשה קחשי ,SIN ב
.דחוימב חושק םחול - דיילב
רילקניס סיסכלאב םחלהל אצוי דיילב לנולוק
טלתשהל תופיאש םע תערפומ תיאמיכ ויב -
.םלועה לע

בוציע תא ןייצנ ,SIN ב םיטלובה םיטנמלאה ןיב
ךא םייטסילאירה קשנה ילכ ,הלועמה םיכסמה
.םיביואה לש ההובגה היצנגילטניאה תאו ,םיעורפה
,ההובג תויביטקארטניאב םג ןייטצמ קחשמה
,קחשמה ךותמ בשחמ יפוסמ תלעפהב םג תאטבתמה
.דועו ,החטבאה תומלצמב שומיש

,דמימ תלת יציאמב ןבומכ ךמות קחשמה
.תשר קחשמבו
תא הוולמה השקה תומילאה תא ןייצל הבוח
.ויבלש לכ ךרואל קחשמה
!!! רתיה לכל םוחב ץלמומ ךא - םידליל ץלמומ וניא

www.activision.com/games/sin