לוחכה בכוכה

Jane's תרבח לש שדחה םיסוטמה רוטלומיס
ילארשיה ריואה ליח תא ריזחמ ,"לוחכה בכוכה" -
,םיירוטסיה םייריווא תוברקב שומיש ךות ,תורתוכל
,ליחה תורישב םייוצמה םייתימא םיסוטמ
.ןוכיתה חרזמה לש תוקייודמ תופמו


.רידנ ךרצמ וניה ילארשי בשחמ קחשמ
.םייתעבש רידנ וניה בוט ימוקמ קחשמ
אלא רתונ אל ,וז המוגע תואיצמ רואל
רוטלומיסה - "לוחכה בכוכה" ןמ לעפתהל
י"ע חתופ רשא ,ילארשיה ריואה ליח לש
הלודג הרבח - Jane's תרבח ."לסקיפ" תרבח
קושל האיבה רשא ,ימלועה קושב תרכומו
םירוטלומיס לש לטובמ אל רפסמ ימלועה
,םירחא םיבר דועו , F-15 תמגוד ,םינייוצמ
ותוא הציפמו ,הז קחשמ לש תויוכזה תא השכר
ולכות הרבחה יקחשמ לע דוע ) ימלועה קושב
.( www.janes.ea.com- הלש ןייוצמה תיבה רתאב אוצמל

סינכי קחשמה לש הלועמה החיתפה טרס
.הנוכנה הריוואל דימ םכתא
לכ ךרואל ןקחשה תא ליבוי ירבע קשממ
.המצע הסיטל דעו ,סייטה םש תריחבמ - ךרדה
תומישממ - דחוימב לודג וניה תויורשפאה רחבמ
ריואב דורשל הצורש ימל דואמ תוינויח ) םינומיא
.תומדקתמ תשר תויורשפאל דעו ,( תורופס תוקד לעמ
,םיסוטמה רחבמו לודגה תומישמה רחבמ
.קחשמל בר קמוע םיקינעמער ילב בוט ןיא - ורכיז

.תורורב ןה הז קחשמ לש ויתוערגמ
ןה קחשמה לש םומינימה תושירד
- ןיטולחל תוערפומ

: םומינימ תושירד
95/98 תונולח
MMX 200 םויטנפ
32 MB RAM
4 MB ךסמ סיטרכ
חישקה קסידב םייונפ MB 251
Direct-X 5

תושירד לע הנועה בשחמ ודיב שי ןכש ימ
,יתודידי אל דואמ קחשמה תא אצמי ,ולא
תנמ לע ,ןמאתהל ךרוצ שי .הלחתהב תוחפל
,רוכזל שי לכה ךסב .קחשמה ןמ כ"חא תונהל
רבכ יכ םא ) ךבוסמ רוטלומיסב רבודמ יכ
תונלבס ךירצמה ,( ונממ םיכבוסמ םג וניאר
.טושפ קחשמב אלו ,הבר

,םיאתמה בשחמה תא ודיב שיש ימ
רוטלומיסמ תונהל לכוי ,תונלבס תצק םגו
.עצוממה ןמ רתוי ןיינעמו ,דאמ בוט

,המיענ הסיט
.ירורד ןונמא