THIEF - - - שדח קחשמ

תודמולב םישמתשמ יקשמימ

תרבחמ לטיו הוודח ר"דה תא תחראמ + קילק
יפוסוליפ - יכוניחה דצב תקסועה "הידמיטלומ ויק"
תינכותה הקסע םעפה .תודמולב שמתשמה קשמימ לש
,ךרה ליגב םידליל תופשל תודמול לש םיקשמימב
תעידי אלל הפש םידמולה םידליל תודמול לע שגדה ךות
לש תונכותה תא אמגודכ האיבה הוודח .בותכו אורק
."הידמיטלומ ויק" תרבח
םיליגל םיקשמימב קילקב קוסענ תובורקה תויונכתב
."רפסה תיב" ליג תא ורבע ןמזמש הלאכל ףאו רתוי םירגובמ

תימואלניב הרבח הנה הידמיטלומ ויק תרבח
.תורז תופשל תודמול תנכהב החמתמה
:םיירקיע רצומ יווק השולש הרבחל
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
םילימ 1500 - כ לש המרל תועיגמ - ריעצה דמולל וק
.תועשעשמו תויביטקארטניא ןלוכ ןהו

המרל דעו םיליחתמ תמרמ - רגובה דמולל וק
.םילמ 2500-כ לש תינוניב

םיקסע ישנאל תודעוימ תודמולה - םיקסע ישנאל וק
םהלש תילגנאה תא רפשל םיניינועמה
.הדובע תורבוחו םירפס תוכרעב תוולמ (הלעמו תינוניב המר)

RANGE 2000

אבצ ישנאו םירטוש ןומיאל רוטלומיס
בצמ תוכרעה םישרודה םיבכרומ םיבצמב
.הריהמ הבוגתו תוריהמ
החתיפש IES תרבח ל"כנמ ץיפש דוד רמ תא תחראמ + קילק
יבחרב תורטשמ 200 -כל התוא הרכמו תכרעמה תא
.המישרמ איה ןכאו תכרעמה תמגדומ תינכותב .םלועה

:הרבחה רתא
www.ies.com

:ןופלטב הכימת

בלתשהל תרשפאמה תיניוול םינותנ תרבעהו תרושקת תכרעמ
תלעפה םע טנרטניא תרושקתב םג
.DBS -ה

COMBOX תרבח ל"כנמ ןהכ ריאמ רמ תא תחראמ + קילק
רוביח העיצמה
תיתשת לע טנרטניאל
יטפשמ ןוידב הנורחאל קרש DBS=Direct Broadcasting Service
הרשוא
.םילבכה תורבחב םירחתמכ םתלעפה
תיתשתב שומיש אלל תיניוול תיתשתב שומיש והז השעמל

הטילקו רודיש רשפאמה טנרטניא תורטמל קזב לש ןופלטה יווק
סיסב לע רתוי םיריהמ
ירודיש תוריש תונתונה תורבח תיתשת
.םייניוול היזיוולט
ריחמב הנטק תפסותב הארנה לככ
וליחתהש DBS תורבחל
.טנרטניאב רתוי ליעיו רתוי רהמ שולגל ולכות לועפל
www.combox-i.com