GlobaLoop

. "קזב ףקוע" טנרטניאל רוביח
תרבח , (GLOBALOOP) "פולבולג" תרבח
ןורתפ העיצמ,אבס רפכמ פא טראטס
רוביחל תוצובק וא םיפוגל ןינעמ
תיתשתב יחרכה שומיש אלל טנרטניאל
.קזב תרבח לש ןופלטה יתוריש
חראתה ןורמ יבא רמ הרבחה ל"כנמ
תדמועה השיפתה תא גיצהו תינכותב
.הרבחה העיצמש תידוחיה תזכרמה ירחאמ
השדחה תזכרמה ייוסינש ןייצ ןורמ יבא רמ
יוסינ .לאומש ןג ץוביקב בורקב ולחי
םישמתשמ 20 -כ לש ףתושמ תיבב 'ב בלש
םיפוצל הנפו ןכמ רחאל עצבתהל דיתע
יוסינל הלאכ םיפתושמ םיתב עיצהל

www.globaloop.com הרבחה רתא

"םכח התאש בשוח התא םאה"
שדח ילארשי קחשמ


- קתרמו שדח ילארשי היווירט קחשמ
. "םכח התאש בשוח התא םאה"
תינכותב חראתה קחשמה קיפמ ףילכ רפוע
קחשימ לש הקפההו ןונכיתה לע רפיסו
.תירבעב היווירט יקחשמ בר רומוהב גיצמש הז
.םיקחשמל תובר תועתפה ללוכ קחשמה
בורקה דיתעב קיפהל חיטבה רפוע
.םיפסונ היווירט יקחשמ

1000-מ הלעמל ללוכ היווירטה קחשמ
םינוש םיאשונ 10-ב תולאש
.ןמדירפ לט - לש "הפירטמה" ותייחנהב
.ףסכ רובצל איה םינקחשה תרטמ
תולאשב םכתא "תונעל" איה קחשמה תרטמ
םעו חבושמ רומוהב תולבותמו תונונש
.ןמדירפ לט לש תופירטמ תורעה
.םילקש 129 - ריחמ
.הלעמו רעונל ץלמומ

..דועו רטסרפ השמ ,ןורוו רמת ,ןמדירפ לט ףותישב


:תושדח תוספדמ


.תוניינעמו תושדח תוספדמ רפסמ הגיצה +קילק

HP Office Jet
תספדמו םוליצ תנוכמ ,קרוסכ שמשמה בלושמ רישכמ
.ידמל ליעי הדובע רישכמכ ןטק דרשמב שמשל לוכיו

HP 2000C
הספדה .רזייל תספדמ תוכיאב ויד תקרזה תספדמ
תדייוצמו תורחא תוספדממ 5 יפ ההובגה תוריהמב
הספדהה ישאר.דחוימב הליעי ויד תקרזה תכרעמב
םילכימ תפלחה י"ע תישענ עבצב םתניעטו םיעובק
.התקוזחת תא הברהב ליזומה רבד דבלב

Canon 7000
תלגוסמה ןונק תרבח לש השדח ויד תקרזה תספדמ
,ריינ לע קר אלו םינווגמ "םיחטשמ" לע סיפדהל
הדימע וידה .דועו הבע ןוטרק ריינ ינובגמ ןוגכ
עיגהל הלוכי תספדמה .םימב תפטשנ הניאו דחוימב
.םיעבצ 7 תב תינסחמ תרזעב תאזו 1200 dpi לש היצולוזרל


www.hp.com
www.canon.com
OffiSir

תרשפאמה תללכושמ עדימ לוהינ תכרעמ
ונוגריאב םיכלהמה לכ תא להנל שמתשמל
םיכלהמה לכ תא תרשוקה ,הליעי הרוצב
קיפהל תרשפאמו ןוגריאב תויוליעפהו
.ןינעו אשונ לכב ןותנ עגר לכב יברימ עדימ
ףא +קילקב חראתהש RTE תרבחמ היטא רפע
לוהינ תכרעמ הרבחה קוושת בורקבש חיטבה
םינטק םינוגריאלו תיתיבה המרל עדימ
.שפנ לכל הווש ריחמב

www.rte.co.il הרבחה רתא

SEGA - Dream Cast

.SEGA תיבמ השדח קחשמ תכרעמ גיצה ונבב קיציא
דבלב ןפיב תרכמנ ןיידעש השדח תכרעמ יהוז
!תינפי הסריגב קר תמייקו
Dream Cast תכרעמ תא הנושארל ןאכ תפשוח +קילק
ותוכיאב םיהדמ יביטקאטניא ואדיו הגיצמה
.טיב 128 ותבוגת תוריהמבו
.תינקירמאה הסריגב תאצל רומא 99 רבמטפסב
םילקש 2500 - תחא תידי םע רישכמל ריחמ
םילקש 250 - תפסונ תידי
םילקש 250 - VMS ןורכז סיטרכ
םילקש 500 - קחשמ

www.sega.com:הגס רתא
SIN - שדח קחשמ

... םיטאח ... םיאטח ... םיאטח