תופש דומילל הדמול


,הגיצהש לטיו הוודח ר"ד תא תחראמ +קילק תינכות
תופש דומילל הדמול ,11 'סמ תינכותל ךשמהב
לטיו הוודח ר"ד ."הידמיטלומ ויק" תיבמ םירגובמל
יננכתמ ינפב םידמועה םירגתאה תא םעפה הגיצה
(11 'סמ תינכות האר) .םירגובמל הדמולה


טנקזב

קזב תרבח לש בושקית ףגא להנמ ריפס ינוי
דחוימה עצבמה תא גיצהו וניתינכותב חראתה
."טנקזב" תועצמאב טנרטניאל רוביח לש
ימד אלל טנרטניאל רוביח לש תורשפא יהוז
.לעופב שומישה יפ לע אלא םיעובק יונמ
קפס תריחב רשפאמש טנרטניאל רוביח והז
.תורבחתה לכב רבחתמה ןוצרכ טנרטניא יתוריש
.ןופלטה ןובשח ךרד עיגמ םולשתה
www.bezeq.co.il : רתאב םיטרפ

הימונוגרא


םירפשמה םירצומ רפסמ תינכותב גיצה רמש ירוצ
:בשחמה לש הדובעה תביבסב שונאה תסדנה תא

.ךסמה לע תבכרומה הדובע תרונמ-

.תימונורגא תדלקמ-

.רבכעלו תדלקמל תודעוימה דיה ףכל תוכר תונעשמ-

םיטרפ "האדיבונ" תרבח לש דחוימ הדובע ןחלושו-

RailRoad Tycoon - שדח קחשמ


יקחשמו תובכרה יבבוחל ץלמומו שדח קחשמ
!הבוח ןוימדו תונלבס .תילכלכה היצלומיסה