תוינקב "זבזובמה" ןמזב שמתשהל רשפא םאה
תושעל תוינקה תאו תורחא תורטמל
.הלילב טנרטניאב
יונפ ןמז תורצוי טנרטניאה ךרד תוינקה םאה
.וב רתוי "בוט" שומיש תורשפאמו רתוי בר
?ןינעל שדקומ ןמז המכו יתמ
הנוקה םאה ?חוטב הז םאה ?ליעי ?בוט הז
?יארשא יסיטרכב שמתשהל חוטב םאה ?ןגומ

:+קילק יחרוא ונע תורחא תובר דועו הלאה תולאשה לע
טנרטניאב הנוק - ץיביירט הליג
. ןכרצה תנגהל קוחה תמזוי - ןזח ימענ כ"ח
תסנכב הנורחאל רבעש קוחרמ תוינקב
טנרטניאב רחס ינינעל ץעוי - םליע רואיל
"קוביד" ל"כנמ - ןייטשניול דוד
רובת ןנור ד"וע
ץכ לייא וניבתכו


ןזח ימענ םע החיש
ינורטקלא רחסל ילארשיה םורופה

םליע רואיל

לכ תא 1999 תנשב רבע ינורטקלאה רחסה
רבע תוריכמה רוזחמו ,ב"הראב תויזחתה
רחסה רגפמ ץראב .רלודה דראילימ 8 תא
הבר הדימב ,םלועה ראש ירחא ינורטקלאה
לע יארשאה יסיטרכ תורבח לש רוסיאה בקע
רחאל התע .טנרטניאב תואקסיע עוציב
ינורטקלאה רחסה יופצ ,רוסיאה רסוהש
ירצומ ,םירוטילקת ,םירפס .חורפל לארשיב
םירכמנ רבכ םירחא םירצומו למשח
הריכמ ,זרכמ ,הליגר הריכמ :תוטיש ןווגמב
.תיבמופ
רבשי הב הנשה תויהל היופצ 1999 תנש
.טנרטניאב הינק ינפמ יגולוכיספה םוסחמה
עצבל םייופצ םילארשי רתויו רתוי
.תשרה ךרד תושיכר


D Book

ןייטשניול דוד

טנרטניאב רתויב הלודגה תונחה הניה DBook
.תירבעב םירפסל
,הפי תורפס - תירבעב םירפס לש םוצע רחבמ
.דועו ןויע ירפס ,הנתמ ימובלא ,םיבשחמ
.םירפס רפסמ לע םיעצבמ םוי ידמ - תוחנה
רפס לכ רתאל רשפאמ - ללכושמ שופיח עונמ
.חתפמ תולימ וא רבחמ ,רפס ףד יפל
,רפסה בג טסקט ללוכ םירפסה לע - בר עדימ
.תורוקיב ,הפיטע תנומת
תונוש תוירוגטקב - םיצלמומ םירפס תמישר
.עובשל תחא ןכדעתמ ,רכמה יבר תמישרו
.לארשיב םירפסה תואצוה בטימ םע ףותישב
יארשא יטרפ - תונווגמ םולשת תויורשפא
רתאב ןייל ןוא הרבעה וא סקפב ,ןופלטב
.ההובג המרב .חטבואמ
םיחולשמ תוריש - םלועב םוקמ לכמ ןימזהל
.םלועב םוקמ לכל
.עובשב םימי 7 הממיב תועש 24 - וישכע חותפ

www.dbook.co.il
טנרטניאב תוינק


העוצקמב ךרד תרומ - 'ץיביירט הליג
.ןמז ךוסחל תנייוצמ ךרד ןה טנרטניאב תוינקה
רשפא םא ונלש ומכ ףופצו קוסע םלועב
- תוינק ןמז ךוסחלו יתוכיא ןמז תולבל
תוריהמ ,תוחונ טנרטניאב תוינקה .ךרובמ הז
.תולבגומ יתלב תויורשפא תוחתופו


יארשא יסיטרכ ףויז


םייקוח אל םישומישו ,יארשא יסיטרכ ףויז
טנרטניאה תשרב םיפיוזמ יארשא יסיטרכב
אוצמל ןתינ טנרטניאה תשרב טושפ שופיחב
םתירוגלאה תא וחציפ ןהיחתפמש ,תונכות תורשע
רפסמ לש העיבקב יארשאה תורבח תא שמשמה
ירפסמ לש יתרדס רוצי אוה ןדועיו ,סיטרכ
המאתהה תקידב תא ורבעיש ,יארשא יסיטרכ
הבר תולקב רשפא .הלא םירפסמ לש תינושארה
יסיטרכ לש םייקוח םירפסמ לש בר רפסמ רצייל
תוימינונאה ךסמ תחת תואקסע עצבלו ,יארשא
השולש שי הזכ בצמב .טנרטניאה תשר לש
:םילאיצנטופ םיעגפנ

הרומתה תא לבקי אלש ןכתייש ,קסעה תיב .א
יארשאה תרבחמ רכמש רצומל
הרומתה תא הריבעה םאש ,יארשאה תרבח .ב
תא תובגל לכות אלש הארנכ ,קסעה תיבל
ןכרצהמ ףסכה
רוצייל הנכותב שמתשמש לכונ ותואש ןכתיי .ג
רפסמ רציי ,םייקוח יארשא יסיטרכ ירפסמ
ותוא ןכל ,רחא חוקלל רבכ קפנוהש סיטרכ
.הקסעה לע םלשל ץלאיי חוקל

תוינק ירתאלש תובותכ םיאיבמ ירוצו ןהכה ילא
םיפרוטמהו םלועב םידבוכמהמ ,תוינק ירתא
...םלועב

תוינק תטיש
www.priceline.com

תשרב םיריחמ תאוושה
www.comparenet.com

תיבמופ הריכמ
www.auctionport.com

םלועב לודגה תויבמופה תוריכמה תיב - זיבטוס
www.sotherby.com

יטרפ יא שוכרל ןתינ וב רתא
www.Vladi-private-islands.de/buyisland/where.html

(הילטיא.הנקסוט) הריכמל םלש רפכ גצומ ובש רתא
www.floenet.it/Vetrina/Santa-Lucia

חריה לע המדא תקלח שוכרל ןתינ וב רתא
www.moonshop.com

הינרופילקב - ברק יסוטמב זרוזמ סיט סרוק
www.sf-escapes.com/fitplane.shtml

םניחב םירצומ גישהל ןתינ וב רתא
momsfreebies

Gangsters - שדח קחשמ

תיבמ שדח היגטרטסא קחשמ