הידמיטלומ


:תושדח תונכות
Flying Fonts
Bryce 3D
Plug Ins ל םישדח- Photoshop
Adobe After EffectsActiveNames


פא טראטס תרבח
The Otus Group
שדח שדח שדח רצומ םע תאצוי
ActiveNames
תרשפאמה הנכותו תרשמ תבכרומה תכרעמ
ינורטקלא ראוד תובותכ ףילחהל שמתשמל
יפ לע ראוד לבקל ךישמהלו URL תובותכו
ןכדעל ךירצ ךניא רמולכ .הנשיה םתבותכ
םהלש םישנאה יפלא וא תואמ וא תורשע תא
ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא תתנ
לש תרשה תא קר אלא… השדחה ךתבותכב
activenames
.MAC לע םיבורקה םימיב PC לע רבכ תלעופ תכרעמה
הרבחה ידסיממ דחא חראתה
03-5629893 - קובנייטש דורמינ
www.activenames.net:רתא
!!!םניח תורשה

תונכרצ

תרשפאמה תללכושמ עדימ לוהינ תכרעמ :תונכרצ
םיבשחמו םיפסכ לע

שוכרל םיצורה הלאל תוישעמ תוצע
.םייקה תא גרדשל וא שדח בשחמ
.טור ןורהא רמ "סקנולא" תרבח ל"כנמ חראתה

םישורד

םינכומה םיכירדמ תשפחמ טפוסוידא תרבח
תנמ לע היבמולוקל םישדוח רפסמל עוסנל
.בשחמ םע הדובעב םירומ ךירדהל
.טפוסוידא תרבח ןובשח לע העיסנה

:תועצה חולשמל ינורטקלאה ראודה תבותכ
zipi_b@edusoft.co.il

Baldur's Gate - שדח קחשמ

Bioware תיבמ שדח םידיקפת קחשמ