עובשה תנומת עצבמ


"תילטיגיד תונמוא" ןוחריה םע ףותישב +קילק
רחבנ תורחתב .עובשה תנומת עצבמ לע םיזירכמ
בשחמב העצוב וא הרייוצש הנומת עובש לכב
ףורצב +קילק תינכותה תרגסמב התוא גיצנו
תעברא ומסרופי ןכ ומכ .ןמואהו הנכותה םש
ןוחריב שדוח ידימ תוכוזה תונומתה
ופתתשי תוכוזה תונומתה לכ ."תילאטיגיד תונמוא"
ץיקב םייקתתש םיסרפ תאשונ תורחתב
.תילאטיגיד תונמוא לש עוריא תרגסמב
ראודה תועצמאב חולשל שי תונומתה תא
וניתבותכל ינורטקלאה
clicktv@internet-zahav.net

תבשחוממה היצמינא תורחת

ןוחריה ,"טנ'גירא" תרבח םע ףותישב +קילק
לביטספה" םע בולישבו "תילטיגיד תונמא"
תאזב םיזירכמ "םילשורי עונלוקל ימואלניבה
.תבשחוממ היצמינא יטרס תורחת לע
.םיאשונה לע הלבגמ ןיאו.םלוכל החותפ תורחתה

.תוקד 3 -מ ךורא אלו תוינש 30 - מ רצק אל :םיטרסה ךרוא
ךרד לכב וא הנכות לכב עצבל ןתינ םיטרסה תא
"םייח םיעטק" םהב בלשל רשפא .תרחא תבשחוממ
יפוסה רצומהש דבלבו תיסאלק היצמינא וא
.בשחמ תדבועמ היצמינא היהי
יוצר ואדיו תוטלק לע חולשל שי םיטרסה תא
:תבותכל 31/5/99 ינש םוי דע BETA וא VHS

+קילק
תילארשיה היזיולטה ינפלוא
7139 .ד.ת
91071 םילשורי

ךרעיש ימואלניבה עונלוקה לביטספ תרגסמב
םיכוזל םיסרפה וקלחי 1999 ילוי שדוח עצמאב
.לביטספב המיאתמה תרגסמב ונרקוי םהיטרסו
,"טנ'גירא" גיצנ ,+קילק גיצנמ בכרומה םיטפושה רבח
,ךשמהב עבקיש ףסונ גיצנו רוטמינא ,לביטספה גיצנ
.םיסרפה תא םהל קינעיו םיכוזה תא עבקיש אוה

Bryce 3D

תינכות לע הריקסה תא ונבחרה םעפה תינכותב
םיידמימ תלת םיפוגו םיפונ תריציל וז האלפנ
םיחונ םיקשמימ םע היצמינאב םיבלושמ
.תכל יקיחרמ עוציב תלוכי ילעב ךא םיטושפו
םיאצמינש הלאכל םג רתויב תצלמומ הנכות
םינעוצקמה הלאל יאדובו םכרד תליחתב קר
.רתויב ישומיש ילכ הב ואצמיש


ואדיו תכירעל תונכות
תרבחמ ןתנ ןב ישיבא תא תחראמ +קילק
"תיראיניל אל" הכירעל תונכות גיצה "ןיא קסיד"
תולוכיו יתיבה בשחמה תמרופטלפ לע תולעופה
.ןינעו רבד לכל הכירע רדח שמשל

תוכרעמ לע תיללכ הריקסב חתפ ןתנ ןב ישיבא
.תוטושפה תויתיבה תוכרעמה לע השגדה ךות תומייק
Studio 400 DC 10+
ליעיו דואמ חונ קשמימ תובלשמ וללה תוכרעמה יתש
.ידמל םיטושפ םיעצמאב ההובג המרב הכירע רשפאמה
ואדיו לש םיעצמאב שומישב תוניפואמ הלא תוכרעמ
וא בבוחה שמתשמל תנווכמו תיתיב המלצמ ,יתיב
.וטרסל הנכהכ תוציקס שיגהל הצורה ןעוצקמל

תיעוצקמ רתויה הנכותה תא הרצקב ונרקס ןכ ומכ
לש DC 30+ ואדיוה סיטרכ תאו 5.1 Premiere
תחאב הבחרהב קוסענ הלא ינשב "לקוניפ" תרבח
.תובורקה וניתוינכותמ

ראודה תושר לש שדח תוריש


טנרטניאה ךרד.ינורטקלא ראוד לש בוליש
לאומש רמ תינכותה חרוא יתרוסמ ראוד םע
.שדחה תורשה לע ריבסה ראודה תושר ר"וי ןמחל