.טנרטניאב הקיטילופ


IOL לש םימורופה תלהנמ ןהכ יקיר םע החיש
. IOL לש ןיזגמה תכרועו
?יטנרטניא ןיזגמל רמוח םיכרוע דציכ
www.iol.co.il
תוריחב רתא עובשה ףוסב התלעה IOL
ןויד תוצובק וחתפנ ותרגסמב "ןייל ןוא יפלק"
תולאשה הלשממה תושארל םידמעומה תשולשל
.םהילע ונעי הלאו םתכשלל ורבעוי תובוגתהו
ופיקהב םיאיש הרבש והינתנ ןימינב לש םורופה
.ןורחאה עובשה ףוס ךלהמב
.הלשממה שאר םע הדיעו תחיש םייקתת 8/3/99 -ב
knesset-99.iol.co.il

הכורעת - "טפוסוידא"


"טפוסוידא" תרבח ידבוע לש תודובע תכורעת
הידבוע ברקמ םינמא לש תודובע ןווגמ הגיצמה
תודובע לש בוליש ןה תודובעה .םויה תחתפנ
םיילטיגיד םידוביעו תויסאלק תוריצייו בשחמ
.ןיעה שארב תוגצומ תודובעה .בשחמב
.לגיס ילריש הכורעתה לש תנגראמה םע החיש
03-9002466:םיטרפ

"סקוניל"


."סקוניל" - תיביטנרטלא הלעפה תוכרעמ
םע םיחחושמ ונרומ קיציאו ץכ לייא
."ןוויס" ס"היב ריכב הצרמ ןרוק דדוע

www.linux.com
www.linux.org.il
www.redhat.com
תירבעב ןושאר רפס רואל אצי בורקב
.ןרוק דדוע תאמ Linux Redhat - "סקוניל" אשונב
www.hod-ami.co.il
III םויטנפ

הקישה ,רדהו דוה בורב ,ראורבפ שדוח ףוסב
. III םויטנפ שדחה דבעמה תא "לטניא" תרבח

גרבנרוק טראויטס םע חחושמ ונרומ קיציא
3 םויטנפ לע ".מ.ג.ס" םיבשחמה תרבח ל"כנמ
.בשחמ תשיכרב תעד ילוקיש לעו


רוקמ דוק ירתא

www.lithtech.com

www-cs-students.stanford.edu/~amitp/gameprog.html

SimCity 3000 - שדח קחשמ


הסריגה לע רפסמ ירורד ןונמא
.בוטהו קיתווה קחשמל השדחה