Cyber War


םעפהו היסורל ב"הרא ןיב הרק המחלמ בוש םאה
?ליבומ הז ןאל ?טנרטניאה תועצמאב
ר"וי בלוד ינד 'פורפ םע החיש


:ןופוילפא


רשפאמו ןופלטה רישכמל רבוחמה ידועי רישכמ
םלועב םוקמ לכל טנרטניאה תועצמאב ןופלט תוחיש
ותואש רישכמב אוה שודיחה .!!!תימוקמ החיש ריחמב
שומיש אלל יתיבה ןופלטה רישכמל רבחל ןתינ
שי וב םלועב םוקמ לכל גייחל ןתינ ונממו בשחמב
.חחושלו ההז רישכמ
09-7654522 :םיטרפ
www.auplio.com :רתא


בשחמ קחשמ תונקל


תעדל בשחמב שמתשמ לוכי ךיא
? תונקל קחשמ הזיא

:תילטיגיד תונמא

חחוש ,"תילטיגיד תונמא" ךרוע ,רלדר ירוא חרואה
תושיפתו בשחמה תועצמאב תונמא לע רמש ירוצ םע
.תילטיגיד תונמאב תונוש

Wacom Pen Partner

המוד הימדה רשפאמה תיטוחלא טע םע רויצ חול
םרוגה טעה לע הנתשמ ץחל ןוגכ לוחכמב שומישל
לכב םירפושמ םיעוציב רשפאמו הנתשמ ווק יבועל
.הקיפרגהו רויצה תונכות


1 הידמיטלומ

.םינשי םיטילקתמ הקיסומ רמשל דציכ
קיטסלפ וא טילקב יטילקת ףסוא שי ונתיאמ םיברל
.רומשל םיצור ונחנאש הקיסומ םהילעו םינשי
ןשיה ןופיטפה רוביח לש תורשפא גיצמ רמש ירוצ
ונממו חישקה קסידה לא הקיסומה תא םוגדל ,בשחמל
הלוכי בשחמל הקיסומה תמיגד .םירוטילקתה ברוצ לא
תכרעמ לכב תמייקה הטלקהה תנכות י"ע ןה תושעיהל
רשפאש ישפוח שומישל תונכות תרזעב וא תונולח
.תשרהמ ןדירוהל