GSM תיגולונכט


" GSM תיגולונכט יהמ רתוי בוט ןיבנ ואוב"
,יאקרב לאכימ םע אשונב חחוש ונרומ קיציא
.תרושקתל יגולונכט ץעוי."טיבס"


רבונה ריעב תחתפנ 18/3/99 'ה םוי םויה
הכורעתל תבשחנש "טיבס" תכורעת הינמרגבש
.בשחמל הרמוחה םוחתב םלועב הבושחהו הלודגה
."סנרפנוק ואדיו" תועצמאב וימשר תא ונל רפסמ ץכ לייא


2 הידמיטלומללכשלו רמשל ידכ בשחמב רזעהל דציכ
.ךלש תונומתה םובלא תא
,תונומתה תקירס ,םיבלשה לכ תא םיגדמ רמש ירוצ
.םימובלא תריציל גולטקו ןוימ ,דוביע תונכות

ינועבצ סקאפ

םימיב אציש HP לש שדח ינועבצ סקאפ
.גנילייה רפוע רמ י"ע תינכותב גצומ קושל הלא
לא רישכמה תונורתי לע דומעל הסנמ +קילק
.ינורטקלא ראודה לומ


"ףייל סגאב"


שדח היצמינא טרס לש ותנרקה הליחתמ ברעה
("קרח ייח") "ףייל גאב" ץראב עונלוקה יתבב
ותקפהבו תבשחוממ היצמינאב ולוכ יושע טרסה
רפסמ הגיצמ +קילק .בשחמ תועש יפלא ועקשה
ירורד ןונמאו ונרומ קיציא לש החישו טרסהמ םיעטק
תואצותה לעו תבשחוממ היצמינאבש תויתריציה לע
יפכ תבשחוממ היצמינא לש םידקתה תורסח
.טרסב יוטיב ידיל תואב ןהש