2000 גאב


תויעבה תא ורקס רמש ירוצו ונרומ קיציא
- "ןטקה" שמתשמה לצא רועתהל תולולעש
???היעב ללכב שי
בשחמה ישמתשמ ונלצא תויעבהש רבתסמ
ןוכדעב רקיעב ואטבתיו תוירעזמ ויהי ישיאה
הלעמל ינפל היה םתשיכר ןמזש םיבשחמב BIOS
הרקבה חולב ךיראתה סיסב ןוכדעו םינש שולשמ
תוססובמה הלא רקיעב ,תונכות .תורפס עבראל
תורציימה תורבחה ירתאב םנכדעל שי ,ךיראת
.םינוכדיע וניכהש
www.tic-tocpro.com:אוה אשונב ידמל ישומיש רתא

?לארשיב 2000 גאב
שאר םע אשונב וחחוש ןהכה ילאו ונרומ קיציא
םעו היפלא םיסינ ףולא תת :ל"הצ לש בושחימה תביטח
ל"כנמס יריאמה עושוהי רמ ימוקמה ןוטלשה גיצנ
.ימוקמה ןוטלישה לש היצמוטואל הרבחב חותיפ


happy99.exe סוריו.טנרטניאב הז סוריו "בבותסמ" הנורחאל
ראודל "ףרטצמ" אוה ךא קיזמ וניא הז סוריו
לאקזחי ינוי .וניתעידי אלל ונלש ינורקלאה
וריאה (…םינוש םישנא ינש) לאקזחי דדועו
.ותרסהל םיכרד ועיצה ףאו אשונל ונניע תא
טוריפ ואצמת www.click2.co.il/happy99: רתאב
.וריסהל דציכ קיודמ
GIS


תמדקתמ GIS תנכות הגיצמ "רודלט" תרבח
,םייפרגואיג םינותנ תיתשת תריצי תרשפאמה
.םינוש םישומישל םייפרגומדו םייפרגופוט
רתוי בחרנ שומיש בורקה דיתעב הארנ ילוא
לצאו תוימוקמה תויושרב רקיעב וז היגולונכטב
.תונוש תודובע םיעצבמה םינלבק
סייו ינב +קילק חרוא םע חחוש ונרומ קיציא
הטישב הלאכ תוכרעמ הליעפמה רודלט ילהנממ
.תילאירוטקו
(ןה ףא תוגוהנה gif תססובמ ,תורחא תוטישב קוסענ דיתעב)

שדח קחשמ

Rouge Squadron


3 הידמיטלומ


תידממ-וד היצמינא
.היצמינא תריציל הנכות גיצמ ירוצ

:ורכיז
המוציעב תבשחוממה היצמינאה תורחת
!!!יאמ שדוח ףוס דע םיטרס חולשל שי