סקיפארג ןוקיליס לש תושדח הדובע תונחת


סקיפרג ןוקיליס :תיגולונכט ךרד תצירפ
הדובע תונחת לש תינכפהמ החפשמ הגיצמ
NT תונולח תביבסל תוילאוזיו

היאמ תנכות


.הישודיחו הנכותה לע ןורוד לאגי רוטמינאה םע החיש
לע תדבועה "הימ" הנכותה לש השדח הסריג
.סקיפארג ןוקיליס לש הדובע תונחת
בורקבו NT OS םע PC לע םג תדבוע הנכותה
. MAC -ל הסריג רואל אצת

ןורוד לאגי תא חראתו ךישמת +קילק
.תובורקה תוינכותב


בבוחל ואדיו תכירע 4 הידמיטלומ


Ulead VideoStudio 3
יתיבה שמתשמל הטושפו הלק הנכות
.םייתיבה ואדיוה יטרס תכירעל
ואדיו סיטרכב ךרוצ שיש שיגדהל בושח
וניתוינכותבו בשחמל טרסה תא םוגדל ידכ
יסיטרכב שומישל תורשפא םיגדנ תואבה
.םיטושפ ואדיו
:םייטנוולר םירתא
http://www.ulead.com
www.arignet.co.il

ChampionShip Manager 3- שדח קחשמ

לגרודכ תצובק ליבוהל הצר דימתש ימל
...הבוח קחשמ הז הליהתה לא

די ףכ יקחשמ

.די ףכ יקחשמ גיצמ יתבב קיציא +קילק חרוא

Flat Panels - םיחוטש םיכסמ