5 הידמיטלומ
לילצ תוכרעמ
לילצ תכירעו המיגדל תוירלופופ תונכות יתש הגיצמ + קילק

CakeWalk Pro Audio .1
www.cakewalk.com :הנכותה לש טנרטניאה רתא
Cool Edit Pro .2
www.syntrillium.com :הנכותה לש טנרטניאה רתא,'גנימירט' :הטושפ הכירע ,בשחמל םילילצ תמיגד ונגצה תינכותב
.וכו םיעטק לופכש ,'ץיפ' יוניש
ינוציח רוקמ לכמ םילילצ םוגדל ןתינ הלא תונכות תרזעב
.ואירטסבו םיצורע תבורמ הכירע עצבלו (תוניירק ,הקיסומ)
לוקספ תכירעל רקיעב תוישומיש וללה תונכותה
.םיאקיסומל ןבומכו היצמינאו ואדיו יעטקל

"טיבס" תכורעתמ םימשר


ץכ לייא - בתכ
,הינמרגב רבונה ריעב תרושקתו הרמח הנכתל ,'CeBIT תכורעת
רתוי - םינמזה לכ לש איש ירפסמב םייעובשכ ינפל הלעננ
ןוילימל בורקו םיגיצמ 30,000 -מ רתוי ,תוגיצמ תורבח 7,000 -מ
ןויער דמע הכורעתה זכרמב .הכורעתה עובש ךלהמב םירקבמ
םוחתב וניאר ורבע םינשב םא .תותשרה תוסנכתה ,Convergence -ה
םילוקוטורפ ,תותשר לש םינוש םיגוס תרושקתהו היצקינומוקלטה
דחאל םיכרד תונושה תורבחה וגיצה הנשה ,םיריהמו םישדח
,םישמתשמה ונתניחבמ תועמשמה .תשרל תשר רבחלו םתוא
,טנרטניאה ךרד היזיוולט ירודיש טולקל לכונ וב םויה קוחר אלש
עיפוה דוחיא לש ןויערה .תירלולסה תשרה ךרד ,לשמל ,וליפא וא
היה הכורעתב טיהלה - רושכמה םוחתב םג(תפרצמ קנע תרושקת דיגאת) Alcatel תרבח לש web@touch רישכמ
שומישל תויסיסב תויצקנופבו ,VGA ךסמב דיוצמה ןופלט רישכמ הגיצה
ןושארה םגדה קילק תינכתב גצוה הנש יצח ינפל ?רכומ עמשנ .טנרטניאב
.Access Gear תרבח ידי לע ,הננער …ב רצוימה ,המוד רצומ לש םלועב
.תורחתב ןיידע החצונ אל הרבחהש ללפתהל קר ןתינ
רתוי תטלוב התייה תילארשיה תוחכונה :הכורעתב תילארשיה הדוקנה
,תוילארשי תורבח האממ הלעמל הכורעתב ופתתשה - תומדוק םינשמ
,תרושקת ןארידת םע ףותישב ECI Telecom ויה ןהבש תוטלובהש
דועו Wave-Access ,Vocal-Tec ,Mind ,Tdsfot ,TeleData ,Efrat
ברעב םג אלא םויב קר וטלב אל םילארשיה .תופסונ תובר
םינמזומל תוביסמ ךורעל תורבחה תוגהונ הכורעתה תליענ רחאל -
,םילארשיה דחוימ ןפואב םיטלוב תוביסמב .ןהידבועלו
…םניח ןוזמ רחא שופיחב ,ולא תוביסמב םירתה

"ביוו טייל קינומרה" תרבח
Harmonic Light Wave תרבח
רפסמ הרבחל .Fiber Optic םוחתב החמתמה תילארשי הרבח יהוז
םלועב רתויב ךוראה יטפואה ביסה - לשמל) םיידוחיי םיחותיפ
תותשר תמקהב החמתמ הרבחה םויכ .(repeaters - םירזחאמ אלל
תטיש לש תויתייעבב ןודל ןתינ .טרס יבחר םישומישל ,תויטפוא
ריחמה לומ ,דחא דצמ םירזחאמב ךרוצה - היתונורתיו וז תרושקת
.עדימ לש דאמ הלודג תומכ ריבעהל תלוכיהו וז תשר לש לוזה
בלושמה תונחת ררובו היזכרמ לש תכרעמ הרבחה הגיצה תינכותב
טרס בחר רוביחל היצפוא םיגיצמה חוקלב תיבב םכח סיטרכב
דיתעבו םינותנ תרושקתל ןהו םילבכב היזיוולט ירודישל ןה ריהמו
.טנרטניאה תשר תועצמאב ןופלט תוחיש םג

King's Quest - שדח קחשמ

WIN98 -ל השדחה הסריגהו XT -ל הסריגה ןיב האוושה
: קחשמה לע םינוש םירתא

http://www.riva3d.com/kq.html
www.goldmine.nl/~h.vangompel/solves.html
members.aol.com/SierraMan1/kq8.txt
ךשמה - "היאמ" תנכות
.וזה הלועמה היצמינאה תנכות תואלפנ תא גיצהל ךישממ ןורוד לאגי

"ףייל גאב"
:טרסה ירוחאמש םיבשחמה לע םיניינעמ םינותנ המכ
המקוה ןכלו ,הקזח תיבושחמ המצוע ךירצה A Bug's Life
דחא לכ Sun Enterprise 4000 יתרש 100 הללכש תשר
. SunStorage a3000 יכרעמ 24 -ו ,םידבעמ 14 ןבושרדנש םימיירפה 138,000 לכ ודבוע Sun יתרש תרזעב
הרשפאש הלופכ הטילש תכרעמ וללכ םיתרשה .טרסל
ילבו תכרעמה לכ תא תיבשהל ילב תויעב םע דדומתהל
;יצחו םייתנשכ הכרא היצמינאה תמלשה .עדימ דבאל
.םינותנ לש טייב-הרט העבראמ רתוי ליכה טרסה