תויקוח-אל תוקתעה רועיבל ןייפמק ·


דחוימ רתא ·
הרידנ רופיצ לש ןקמ טנרטניאב יח רודיש :לארשיב הנושארל


תוריחב ןייפמק לוהינל הנכות ·

יבושחימ םייוסינ הדשכ ץוביקה ·:תיצוביקה העונתה לש םיגיצנ ינש חרא +קילק
םי-תודש ץוביקמ ינש זעוב
תא וגיצהש םחנמ רפכ ץוביקמ רברג ימולש
.ץוביקב בושחימה תכפהמ

הדשכ םישמשמ :םיצוביקב טנרטניאה טקייורפ
םימושיי םלש רודב םימידקמה ימלוע יוסינ
םיינכפהמ םיגולונכט

הלעמל םויכ ףיקמ םיצוביקב טנרטניאה טקייורפ
איה הרטמהשכ ,תיצרא הסירפב םיצוביק 051 -מ
.םיצוביקה 270 לולכמ תא 99 ףוס דע םילשהל
,םיצוביקה לש ינרמשהו ילאירפירפה יומידל דוגינב
םימושיי םלש רודב המידקמ תיצוביקה העונתהש רבתסמ
רבתסמ .םלועב תושידחהו תומדקתמהמ תויגולונכט לש
"לע" תכרעמב םנוגרא ,םיצוביקב תיתשתהו לדוגהש
םיצוביקה תא םיכפוה ץראה יבחרב םרוזיפו תחא
םימושיי תצרהל ילאידיא "תונויסנ הדש"ל רומאכ
תואמגודהמ תצקמ ןלהל .תושדח תויגולונכטו
.םיצוביקב החלצהב תולעופה

םימיב תמקומ .ץראב הלודגה טנ-הרטניאה תשר .1
לכ תא לולכת תשרה .ן'זיווטנ תרבח ףותישב הלא
,תוינק ינוגרא :תיצוביקה העונתה לש תויזכרמה תוכרעמה
,רפס יתב ,םיירוזיא םידיגאת ,םהילעפמו םיצוביק
רשפאת תשרה .תויאלקחו תוירוזיא תוצעומו תוללכמ
,ילאוטריו ןוינק ,סקפ ,ראוד יתוריש קפסתו ינוציחו ימינפ שומיש
רוביחו םייתלהנמ םיתוריש ,םיחטבואמ עדימ ירגאמ
.טנרטניאל ןימאו ריהמ
תרשפאמש טנרטניא תססובמ תרושקת תשר ."2000 גותימ" טקייורפ .2
םיצוביקה לש ימינפה טנרטניאה ךרעמב יתימא ןמזב ןופלט תוחיש תרבעה
.תחא המיעפ לש תולעב ץראב םוקמ לכל ןופלט תוחיש תרשפאמ ךכבו
הנקתוהש היגולונכטב רבודמ . םילבכ יססובמ םימדומ .3
.הנשכ ךשמב החלצהב תמשוימו םיצוביק הרשעב הכ דע
עדימ ריבעהל םילוכי ,םייגטנ תרבח תרצות ,םימדומה
תשר לכ לע תבשל םילוכיו הינש/טייבהגמ 01 תוריהמב
תלעפומ ליבקמב .תינוויכ וד איהש יאנתב תמייק םילבכ
םלועב הגוסמ תידוחיי תיגולונכט תכרעמ הנושארל
תרשפאמה הינשל ב"מ 30 לש תוריהמ לעב םדומ לע תססובמה
.Multy Broadcast - תיביטקארניא היזיולט תלעפה ראשה ןיב
םישדוח השולש הזמ תמשוימש היגולונכט - "ינורטקלא קנרא" .4
אלל ץוביקה ךותב םיתוריש תשיכר ץוביקה ירבחל תרשפאמו
דובעל הלוכי השידחה תכרעמה .םויכ הגוהנש תלברוסמה תכרעמה
קנרא"ה .הריכמ תדמע לכב הליעפהל ןתינו תיאמצע הקלסמכ
לכל יארשא סיטרככ דובעל ןורקיעב לוכי "ינורטקלאה
הז אשונב מ"ומב תעכ אצמנ םיצוביקה יקשמ דיגאתו רבד
.יארשאה יסיטרכ תורבח םע

ילטקרפ תונומת דודיק


ש"ע עדמל ןואיזומב המייקתהש םיריעצ םינעדמה תורחתב
תורשע ושגוה "לטניא" ףותישב םילשוריב דליפמולב
דעלג תא תחראמ +קילק .תודחוימו תוניינעמ תודובע
"ילטקרפ תונומת דודיק" ותדובע לע ש"לצ לביקש ןייטשכייר


Wallace & Gormit שדח קחשמ ·

."יצרא דה" תאצוהב תירבע הסריגב עיפוה קחשמה