..... םיפסונ םירתא
www.sega.com
SEGA תרבח לש רתאה
www.nba.com/mjretirement
שרופה ןדרו'ג לקיימל הווחמ רתא החתפ NBA תגיל
www.missworldtv.com
.לי'גרבא רוניל ,98 תנשל םלוע סימ תריחב לש רתא
www.isuzuchallenge.internet-zahav.net
יפתתשמ תרובחו , הלבקה ינחבמ ומייתסנ עובשה
תייצח תארקל שבגתהל הליחתמ עסמה
.בורקה סרמ שדוחב ועצבי התוא ,היסא חרזמ םורד
www.rte.co.il
ידרשמ לוהינל הנכות העיצמה RTE תרבח רתא
המוד הנכות עיצת ףא בורקבו OFFISIR םדקתמ
.רתוי "תונטק" תורגסמב עדימ לוהינל
www.excite.com
שכרנש תשרב םילודגה שופיחה יעונממ דחא
טנרטניאה תקסיעב "EMOHTA" תרבח י"ע עובשה
.םעפ יא התשענש רתויב הלודגה
www.airchina.com.cn
תננוכתמה ןיס לש תימואלה הפועתה תרבח
.0002 גאב םע תודדומתהל ץרמב
www.secguide.com
תוקינכט םידמלמה טנרטניאה ירתאמ דחא
.ןוחטבו החטבא לש
www.globaloop.com
"קזב ףקוע" טנרטניאל רוביח העיצמה GLOBALOOP תרבח רתא
Israel On-Line = IOL רתא
www.iol.co.il

עובש ידימ םימייקמו הלועפ םיפתשמ IOL -ו +קילק
וגצוי לאשימה תואצות תונוש תולאשב "םח לאשימ" .הז רתאבו תינכותב עובש לכב
Microsoft לש תשרה יקחשמ
www.zone.com
98 תונולח
www.winfo98.com
www.microsoft.com/windows98

ריואה ליח
www.iaf.org.il
החפשמה ץע
www.familytreemaker.com
ירלולסל E-Mail
www.mailpush.co.il
התמה הרפה רדסמ
www.cultdeadcow.com
ססקט תיינימש
www.txchildrens.org
םלועב הלודגה טנרטניאה תיקפס AOL
www.aol.com
הזורב דיוייד לש רתאה
www.broza.com
םיאשונ ןווגמב הקיפרגו היצמינא ,הכרב יסיטרכ
www.bluemountain.com
השדחה תיחרזאה הנשה ברעב - טנרטניאב הנותח
www.twobecomeone.com
ורויה עבטמ
europa.eu.int/euro/
תסינכ םע יח רודישב המלצמ
םלועב םינוש תומוקמב 1999 תנש
www.allocine.fr/live www.terraserver.microsoft.com
!!! ץלמומו שדח שופיח עונמ
www.google.com
ןמייה יס לש רתאה
www.walla.co.il/online/allstars/si_h/index.html
םלועל ביבסמ חרופה רודכה לש עסמה לע רתאה
www.icoglobal.com
Jane's
www.janes.ea.com
תירבעב E-mail וגניל
www.lingomail.co.il