החפשמה ץע

www.familytreemaker.com


"םלוכ ינפל דעצ" הדמול תונכות

"רמתיא"ו "ידרוג" תרדס
.הדמול יקחשמ תרדס


החפשמה ביצקת לוהינל תונכות

יתש לע תרוקיב 'תקדוב סולפ קילק'
לוהינב הרזעל תוילארשי תונכות
.החפשמה ביצקתו תיבה
רוזעל תוסנמ 'טננט'ו 'ריפכ'
.טפארדרבואה לע טולשל םכל


תירבעב E-mail וגניל

.תירבעב E-mail תחילשל הנכות
.ריבד לש הנכותה תיבמ


OffiSir

תרשפאמה תללכושמ עדימ לוהינ תכרעמ
ונוגריאב םיכלהמה לכ תא להנל שמתשמל
םיכלהמה לכ תא תרשוקה ,הליעי הרוצב
קיפהל תרשפאמו ןוגריאב תויוליעפהו
.ןינעו אשונ לכב ןותנ עגר לכב יברימ עדימ
ףא +קילקב חראתהש RTE תרבחמ היטא רפע
לוהינ תכרעמ הרבחה קוושת בורקבש חיטבה
םינטק םינוגריאלו תיתיבה המרל עדימ
.שפנ לכל הווש ריחמב

www.rte.co.il הרבחה רתא