תויקוח-אל תוקתעה רועיבל ןייפמק

הזרכהב BSA גיצנ רשיילפ ימע ד"וע תא תחראמ +קילק
.תונכות לש תיקוח אל הקתעה דגנ יכוניח ןייפמקל תורחתה לע

הנכות תוקתעהב קבאמל תסייגתמ "סולפ קילק"
,ןושארה ץורעה לש תיזכרמה םיבשחמה תינכות ,"סולפ קילק"
דודיעל יכוניח הרבסה עסמב לחת ,BSA-ה דוגיא םע ףותישב
הרבסה עסמ לש ותליחת .תויקוח בשחמ תונכותב שומישה
דומעת רשא תואמצעה םויל תדחוימ תינכות תרגסמב היהת הז
."הפיה ילארשיה" - "ןבל לוחכ קט ייה" ןמיסב

םיפוצה להקל תורחתה חתפת סולפ קילק לש תואבה תוינכותב
רשא BSA-ה רובע םוסרפ יטירפ ןיכהל ושקבתי םיפוצה .תיבב
םוסרפ יטירפ .תויקוח בשחמ תונכותב שומישה תא ודדועי
,תוצוח יטלש ,רצק תמוסרפ ןוטרס תויהל םילוכי הלא
.םיפוצה תעד לע הלעיש רחא רבד לכו םילגני'ג ,תוקבדמ
.ךרע ירקי םיסרפב םהיחלוש תא וכזי םיכוזה םיטירפה

BSA-ה דוגיא לע
BSA (Business Software Alliance)-ה שמשמ 1988 תנשמ לחה
תולשממ לומ ,םלועב תוליבומה הנכותה תורבח רבודכ
ףנע תא תוגציימ BSA -ה תורבח .ימלועה קושב םינכרצו
ישמתשמ ךנחמ BSA-ה .קשמב רתויב הלודגה החימצה לעב היישעתה
תויטאריפב םחלנ ,תונכות לש םירצוי תויוכז לע הרימשל בשחמ
תוינשדח תואצמה תדדועמה תירוביצ תוינידמ ליבומו הנכות
,קסדוטוא ,יבודא תונמנ BSA-ה תורבח לע .רחס תויונמדזהו
תופסונ תורבח .קטנמיסו לבונ ,טפוסורקימ ,סוטול ,ילטנב
,קאפמוק ,לפא ןה BSA-ה לש תוינידמה םורופ לע תונמנה
לארשיב לועפל לחה BSA -ה .סיבייסו טיאוטניא ,לטניא ,מבי ,לטיגיד
יתלב שומיש תודוא עדימ תריסמל "םח וק" ליעפמו 1997 תנש ףוסב
.1-800-50-1111 :ורפסמש ,הנכותב יקוח

053-424666 ,03-6739870 ,רוביצ יסחי קט-הידמ ,םלושמ תיור :םיפסונ םיטרפל
clicktv@internet-zahav.net ,סולפ קילק ,ןמנזייא בקעי