עובשה תנומת

:7 עובשה תנומת

.תפצמ ןוביל דראודא לש ותנומת תא +קילק תכרעמ הרחב עובשה
3D Max תנכות תרזעב הריוצ הנומתה


2 עובשה תנומת

1 עובשה תנומת

4 עובשה תנומת

3 עובשה תנומת

6 עובשה תנומת

5 עובשה תנומת


"תילטיגיד תונמוא" ןוחריה םע ףותישב +קילק
רחבנ תורחתב .עובשה תנומת עצבמ לע םיזירכמ
בשחמב העצוב וא הרייוצש הנומת עובש לכב
ףורצב +קילק תינכותה תרגסמב התוא גיצנו
תעברא ומסרופי ןכ ומכ .ןמואהו הנכותה םש
ןוחריב שדוח ידימ תוכוזה תונומתה
ופתתשי תוכוזה תונומתה לכ ."תילאטיגיד תונמוא"
ץיקב םייקתתש םיסרפ תאשונ תורחתב
.תילאטיגיד תונמוא לש עוריא תרגסמב
ראודה תועצמאב חולשל שי תונומתה תא
וניתבותכל ינורטקלאה
clicktv@internet-zahav.net