ריבד לש ינורטקלא ראודל הנכות - ליימוגניל
(טסקטויק ינרצי) הנכות ירצומ
ןיינע לכל הליגר ראוד תנכות איה הנכותה
ירבד לכ לוהינל הב שמתשהל לכונש ךכ ,רבדו
הנכותה ףסונב .ונלש ינורטקלאה ראודה
(…תונושמו) תונוש תופש 30 ב בותכל תלגוסמ
תכרעמ לכב וב היפצ ךרוצל בתכמה תא חולשלו
(תבתכנה הפשב הכימתה אלל םג) איה רשאב
(ב"ק 100 כ) ןטק םושיי ראודל תפרצמ הנכותה
ןיא ינשה דצלו הדמב ,ראודה תאירקל שמשמש
.ליימוגניל תנכות תא
תונובשח רוציל ףסונב ,תרשפאמ הנכותה
ךכ ,דיחי ימשר ןובשח לע םיבר ראוד
ןובשח םהל שיש ןטק קסע וא החפשמש
הנכותב רוציל םילוכי ,דחא טנרטניא
.םישמתשמהמ דחא לכל הנשמ תונובשח
לכל ראודה תא תונפהל תעדוי הנכותה
תאצמנ ליימוגניל תנכות .םאתהב שמתשמ
הדירוהל ןתינו םייפוס 'אטיב' יבלשב תעכ
היהי קושל אצתשכל ,הריחמ .הרבחה רתאמ
.דבלב םירלוד 35 כ

www.lingomail.co.il הרבחה רתא