החפשמה ביצקת לוהינל תונכות


וילארשי תונכות יתש לע תרוקיב "תקדוב סולפ קילק"
"טננט"ו "ריפכ" .החפשמה ביצקתו תיבה לוהינב הרזעל
.'טפארדרבוא' ה לע טולשל םכל רוזעל תוסנמ

פוסינימ תרבח לש 4.2"ריפכ" תנכות
םג תללוכ ךא ,דבלב יסנניפ לוהינל תדעוימ הנכותה
.ןגייח םע םינופלט רפסו תורוכזתו תושיגפ ןמוי
םינש המכ רבכ קושב תמייקש ,הקיתו הנכות יהוז
.95 תונולחל תמאות תיחכונה התסרגו
שי .םימושיי ללוחמ תלעפהל המוד הנכותב הדובעה
.םינותנב ןתוא אלמל זאו תונוש תויסיטרכ רידגהל
הנכותה .רופישל םוקמ שי ,ךא ידמל חונ שמתשמה קשממ
תוארוה ,םימולשת) תורזוח תולועפ טולקל רוזעת
.תונדפקב טרפ לכ סינכהל םכתא ץלאת ךא ('וכו עבק
יפלו םיטרופמ תוחוד לבקל ולכות ,תוחודה םוחתב
,ןמז תפוקת ינפ לע תוסנכהו תואצוה חוליפ .םיכתח
המוד טמרופב םיבצועמה טלפ יפדו םיננגוסמ םיפרג
.םירחא םייסנניפ תודסוממ םילבקמש ןובשחה יפדל
ואסרגב ןכדעתהל ולכות וב ,טנרטניא רתא הרבחל
יחותיפו הנכותה לע ףסונ עדימ אוצמלו תושדח
.םיידיתעהחפשמה תויוליעפו תיבה לוהינל "טנ-נט" תנכות
מ"עב תונכות טנ-נט תרבח לש
םילכ העיצמו םייחה ימוחתמ לודג קלח הסכמ הנכותה
יסנניפה לוהינה אשונב .םיטירפ ןווגמ לש ןוגראל
,םיאשונ יפל תואצוההו תוסנכהה רחא בוקעל ולכות
.דועו יארשא סיטרכב תואצוה ,סיכ ימד קנעמ
םכלש בכרה ילכ תא להנל לשמל ,ולכות םימוחתה ראשב
טסט חוטיב ,םינוקית ,םילופיטל רושקש המ לכב
,החפשמה ינבל תויונרות חול ןגראל םג ולכות 'דכו
ןנכתל (תויולעו םינמזומ תומישר ללוכ) םיעוריא ןגראל
ינב תואירב רחא בוקעל ,םילויטהו תושפוחה תא
הנכותה רוזעת םינפסאל .דועו תופורתה יאלמ ,החפשמה
.אל המו תונכות םיקסיד ,תוטלק ,םיטילקת יפסוא להנל
.שומישל חונו טושפ קשממ תרזעב עצבתמ הנכותב טווינה
שופיח הדשב התליאש ידי לע עצבתמ עדימ טירפ רותיא
.םיריבס םיקפומה תוחודהו