סקיפרג ןוקיליס
החפשמ הגיצמ סקיפרג ןוקיליס :תיגולונכט ךרד תצירפ
תביבסל תוילאוזיו הדובע תונחת לש תינכפהמ
NT תונולח
הנושאר - השדח החפשמ תפשוח סקיפרג ןוקיליס
.NT תונולח תביבסל תוילאוזיו הדובע תונחת לש - הגוסמ
תרגסמב ,הז שדוחל 24 -ב ץראב וקשוי תושדחה תונחתה
וז ךרענה ,סקיפרג ןוקיליס לש יתנשה םיחתפמה םורופ
.לארשיב תופיצרב תישילשה הנשה

החפשמב תונושארה הדובעה תונחת יתש לע הזרכהה
540 - 320 ימגד - השדחה
- (Silicon Graphics 320 / Silicon Graphics 540 Visual Workstations) -
תולעופה הדובעה תונחת קושל הרבחה תסינכ תא תנייצמ
וניתמה ולש ךלהמ ,לטניא ידבעמ תוססובמו TN תונולח תחת
הנושארה םעפה וז .ילאוזיו בושחמב םיקסועה עוצקמ ישנא
םיעוציב תומרב ילאוזיו בושחמ תולוכי תודמוע הב
תויעוצקמ תויפארג תויצקנופו ,ןוילעה קושה חלפ תא תונייפאמה
.תוינחלוש תונחת ישמתשמ תושרל

לארשי סקיפרג ןוקיליס ל"כנמ ,'ץיבובייל ןיוורא ירבדל
בוש החיכומו סקיפרג ןוקיליס תרזוח ,NT -ה םלועל התסינכ םע"
לשו םיעוציב לש םישדח םיטרדנטס ביצהל התלוכי תא
."קושה תא םיליבומה םיעוציב - ריחמ סחי

םגדמ הדובע תונחתל $ 3395 -מ לחה םה ב"הראב םיריחמה
.540 םגדל $ 5599 -מ לחהו 320
הנשה ראורבפמ לחה תוחוקלל וקפוסי 320 םגדמ תונחתה
.הנשה לש ינשה ןועברהמ לחה 540 םגדמ תונחתהו
.$ 2869 -כ לע ב"הראב דמוע 1600WS םיסרפה רוטע חוטשה ךסמה ריחמ
.םימוד םיריחמ םייופצ לארשיב םג
.$ 4000 -מ תוחפ ץראב היהת 320 םגדמ הדובעה תנחת ריחמ לשמל ךכ

יעוציב תא הנושארל תואיבמ ,סקיפרג ןוקיליס תיבמ NT תונחת"
לודג דבורל רשפאי רבדה .NT יריחמבו TN תביבסל UNIX תונחת
היצפואה תא תיתימא הרוצב לוקשל לארשיב םיחתפמו םישמתשמ לש
ןוקיליס הלידגמ ךכב .תוינחלוש תונחתב ,UNIX -ה תויצפוא ינפ לע NT לש
ידיל אובל יופצ רבדהו ,הירצומל דעיה יקווש תא רכינ ןפואב סקיפרג
.ץיבוביל ןיוורא ףיסומ ,"1999 תנשב רבכ תורבגומ תוריכמב יוטיב

תלגוסמה הישעתב הדיחיה איה 540 םגדמ תילאוזיוה הדובעה תנחת
םע ץרה-הגמ 450 תוריהמב ןואיסק II םויטנפ ידבעמ העבראב ךומתל
,טייב-הגמ ינש וא דחא טייב-הגמ ,512K לש ינוינש ןומטמ ןורכיז
.טייב-הגיג ינש דע לש יזכרמ ןורכיזו
ינקתהל תומוקמ השולש ,PCI קשממב הבחרה יצירח השש העיצמ תכרעמה
הקיפרג תויצפוא רחבמו ,םירוטילקתו םינוטילקת יננוכ ,ןוסחיא
הכימת תפסותב - רתוי הנטקה תכרעמה לש הזל ההז קשממו
.םיצורע העברא לעב ירוט ואידיו קשממב תילאנויצפוא

תכרעמ איה סקיפרג ןוקיליס לש תילאוזיווה הדובעה תנחת
,NT תונולח תביבסל הגוסמ תמדקתמה ילאוזיווה בושחמה
.הידמהו הקיפרגה ימושי בורל תורחת תרסח םיעוציב תמר תקפסמה
תילאוזיו בושחמ תביבס ןיב תגזממה הנושארה הדובעה תנחת יהוז
יזכרמה יגולונכטה םרזל תומיאת ןיבו ןוילעה קושה חלפ תמרב
.ול תוינייפואה םיריחמה תומרו ,בושחמה םלוע לש

,בושחמ תרוטקטיכרא לש שדח רודמ ןתלוכי תא תובאוש הלא תונחת
.תורחא NT תונחתב רכומל האוושהב תיתועמשמ ךרד תצירפ גיצמה
םיצורעה תויטיאמ תולבוס PC תרוטקטיכראב תוליגר תוכרעמ
םייתרוסמ םילוקוטורפב ךומתל תושרדנו ,(Bus) םיימינפה
תא תורסח הלאכ תוכרעמ .בשחמה יביכר ןיב תימינפ תרושקתל
םילדומ תיינב תמגוד ילאוזיו בושחמ תומישמל םישרדנה םיבאשמה
.תיעוצקמ ואידיו תכירעו בכרומ תונומת דוביע ,םיידמימ-תלת
,םייפארג םיציאמ תועצמאב הלאה תולבגמה תא ףוקעל תונויסנ
ובינה AGP תמגוד םיידועי םיצורעו ואידיו תדיכל יסיטרכ
.םיללוכה םיעוציבב םילבגומ םירופיש קר
,הקיתעה PC -ה תרוטקטיכרא ךרד ןיידע לעותמ דוביעה לכ
.הלש םינבומה םיברה קובקבה יראווצ לכ לע

תביבסל דוסיה ןמ השדח הדובע תנחת הננכת סקיפרג ןוקיליס
לטניא ידבעמל השדח הרוטקטיכרא תריצי ךות ,NT תונולח
קובקבה יראווצו יפרגה סיטרכה םוקמב .רבעה תולבגממ תררחושמה
,תיביטרגטניא תכרעמ תרצוי השדחה הרוטקטיכראה ,םירכומה
תכרעמהמ יביטרגטניא קלח םה ואדיוהו סיטרכה הבש
לש קודה בוליש תקפסמ וז הרוטקטיכרא .(Motherboard -המ)
יפארג ןורכיזו ,םיריהמ םיימינפ םיקשממ ,תיפארג הצאה
.המיהדמ םיעוציב תמר דחיב םיבינמה גורדימל ןתינ
,םירוטילקת תוכיאב לוק ,םכחותמ ואידיו תבלשמ איה ןכ ומכ
,דחיב הלא לכ .הובג חפנב םיריהמ םיקסידו הריהמ תשר תרושקת
הידמיטלומ תכרעמל Silicon Graphics Visual Workstations תא םיכפוה
.ןוילעה קושה חלפ תמרב תמלשומ

תועצמאב רתוי דוע םיבחרומ הרוטקטיכראה ישודיח
סקיפרג ןוקיליס לש ינכפהמה חוטשה ךסמב תבלושמ הכימת
ילאטיגיד טמרופב בשחמה לא רשוקמ הז ךסמ .1600SW םגדמ
תרושקתה תוליעיו הנומתה תוכיא תחטבה ךות - ךרדה לכ ךרואל
םיחוטש םיכסמל דוגינב תאז .ולש הגוצתה תכרעמ ןיבו בשחמה ןיב
הנבמב שמתשהלו ךישמהל בשחמה תא םיבייחמה ,םירחא
םייתרוסמה ךסמה תרונמ יגצ םלועב יתרוסמה תרושקתה
ילאטיגיד טמרופמ ולש ואידיווה תוא תא רימהלו (CRT)
.ילאטיגידה גצה לא תרזוח הרמה עצבל ידכ קר - יגולנאל

םירכמנה םיבשחמ םע תחא המרב ןתוא םיביצמ תוכרעמה יעוציבש העש
לש תושדחה הדובעה תנחת תורכמנ ,רלוד יפלא תורשעב םויכ
הדובע תנחת לש הז לע הלוע וניאש ריחמב סקיפרג ןוקיליס
התונימזמ תידיימ תלעות בינהל םייופצה םימושייה .הליגר תישיא
,תאזה תיביטקרטאה םיריחמה תמרב ההובגה בושחמה תמצוע לש
ןיב בוליש םישרודה םיידמימ תלת םילדומ תיינב םיללוכ
,תובכרומ תורוטסקטב לופיט ןיבו םידבכ םיירטמואיג םיבושיח
ובולישו ואידיו תכירע ;דחוימב םילודג םיחפנב תונומת דוביע
,תידמימ תלתו תידמימ וד תבשחוממ הקיפרג םע תמא ןמזב
םיבשחממ םילדומ לש יטילנא חותינ ;הנומתה תויוכיא לע רותיו אלל
,הבחרהו גורדימ רשוכ לש בחר חווט םישרודה
לע תוססובמה הימדה תומישמו ;דחוימב םיבחר םיצורעו לודג ןורכיז
תולוכיו תידמימ תלת הרוטסקט תוללוכה םידמימ תולודג םינותנ תוכרעמ
הלאמ יתועמשמ חרואב תוהובג תוירטמואיג דוביע
.קושב םויכ הנימזה תרחא TN תנחת לכב תועצומה

תבשחוממ היצזילאוזיו לש הליבומ תיקפס הניה סקיפרג ןוקיליס
,רתויב בחר םירצומ חווט העיצמ הרבחה .לע-יעוציב תולעב תוכרעמו
:הרבחה לש חתפמה ימוחת ןיב .לע יבשחמו םיתרש דעו הדובע תונחתמ
סקיפרג ןוקיליסל .םיעדמו רוציי ,לשממ ,רודיב ,היגרנא ,תרושקת
.הינרופילקב הטמו םלועה יבחרב םידרשמ הלש תבה תורבחלו