SSL


(Secure Socket Layer)
ןיבל ןפדפדה ןיב חיש-וד תנפצהל לוקוטורפ
תרבעה רשפאמ הז לוקוטורפ .טנרטניאה תרש
.םייוצר אל "םיפתוש" אללו תחטבואמ הרוצב עדימ