TMP


ונייהש תנייצמה ץבוק םש ףוסב תמויס
.ינמז ץבוק
,תונוש תונכות םע הדובע ידכ ךות רצונ ינמז ץבוק
.ינמז רמולכ TEMP המשש היקתב רמשנו
.ינמז ץבוק - אוה ןכ ומשכו
.תע לכב הז ץבוק קוחמל ןתינ