WAV


לילצ ץבוק תנייצמה ץבוק םש ףוסב תמויס
.(Windows טמרופב) ינקת ילאטיגיד
הסיחד אלל ילאטיגיד לילצ ןקת והז
.שמתשמה תריחב י"פע הנתשמה תוכיאב